Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – predĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná - právna analýza

09.01.2014 15:00

 

Ing. Peter Žiga, PhD. – minister

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

minister@enviro.gov.skpodatelna@enviro.gov.sk,

 

 

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – predĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná právna analýza

 

 

Vážený pán minister, odvolávajúc sa na náš rozhovor na chodbách Magistrátu mesta Košice Vám predkladám na základe Vášho odporúčania túto žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadam Vás o sprístupnenie právnej analýzy, ktorá je podkladom Vášho rozhodnutia, týkajúceho sa predĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná. .

Forma vybavenia: skenované dokumenty alebo dokumenty v elektronickej podobe zaslané elektronickou poštou na adresu rovinsky.ladislav@gmail.com

Dátum a čas podania žiadosti: 09.01.2014 15:00 


Žiadam Vás o elektronické potvrdenie prevzatia žiadosti.


Ďakujem za vybavenie.

 

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Pokroku 7
04011 Košice

rovinsky.ladislav@gmail.com  
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629

 

 

Na vedomie:

1. výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

2. médiá