zhromazdenie na podporu prevencie rakoviny

06.03.2013 18:25

NIE RAKOVINE = NIE ŤAŽBE A SPRACOVANIU URÁNU V KOŠICIACH

(pozvánka na verejné zhromaždenie 06.03.2013 o 18:25 pred Domom umenia v Košiciach):
 
*Na podporu prevencie rakoviny
*Na podporu Hromadnej pripomienky ku novele geologického zákona – za zachovanie práva veta samospráv pri rozhodovaní o povoľovaní prieskumných území rádioaktívnych nerastov – v Košiciach najmä uránu.

*Za zabezpečenie práva občanov rozhodovať o zdravom životnom prostredí.

 

https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=703878

 
Cieľom zhromaždenia je verejne upozorniť na riziko nárastu onkologických ochorení v súvislosti s prieskumom, pripravovanou ťažbou a spracovávaním uránu blízko husto obývaných častí nášho mesta a blízkych obcí. 
 
 
NIE RAKOVINE = NIE ŤAŽBE A SPRACOVANIU URÁNU V KOŠICIACH
 
* NA PODPORU PREVENCIE RAKOVINY
Podporujeme všetky aktivity, smerujúce ku prevencii onkologických onemocnení.  Nezávadné životné prostredie je v úsilí o prevenciu základným faktorom. Chceme zdravé životné prostredie pre zdravé mesto. 
 
* NA PODPORU HROMADNEJ PRIPOMIENKY KU NOVELE GEOLOGICKÉHO ZÁKONA – ZA ZACHOVANIE PRÁVA VETA SAMOSPRÁV PRI ROZHODOVANÍ A POVOĽOVANÍ  PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ RÁDIOAKTÍVNYCH NERASTOV – V KOŠICIACH NAJMÄ URÁNU https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=703878  
Územná samospráva ako reprezentant obyvateľov dotknutých území má v konaní o  prieskumných územiach na výskyt rádioaktívnych nerastov právomoci zabezpečujúce ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov. V  prípade schválenia navrhovaných zmien by došlo ku zrušeniu doposiaľ platnej povinnosti v zákone zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu nesúhlasu obcí a samosprávnych krajov s týmto zámerom. Rovnako by došlo aj ku vylúčeniu obcí a samosprávnych krajov ako účastníkov konaní o prieskumných územiach na výskyt rádioaktívnych nerastov.
Pritom už samotný výkon geologického prieskumu na výskyt rádioaktívnych nerastov môže negatívne ovplyvniť napr. kvalitu vodných zdrojov, ochranný režim chránených území a kvalitu životného prostredia.
Hromadná pripomienka sleduje zachovanie práva samospráv odmietnuť  aktivity s možnými negatívnymi dopadmi na zdravie občanov.
 
* ZA ZABEZPEČENIE PRÁVA OBČANOV ROZHODOVAŤ O ZDRAVOM ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
Schválením navrhovaných zmien by sa obmedzilo právo verejnosti prostredníctvom svojich volených zástupcov vstupovať do týchto dôležitých rozhodovacích procesov. Zároveň by územná samospráva volená obyvateľmi v okolí dotknutých území zrušením možnosti byť účastníkom konania stratila oprávnenie podať opravný prostriedok proti vydaným rozhodnutiam o prieskumných územiach, čo je v rozpore s  Aarhuským dohovorom o umožnení prístupu verejnosti do rozhodovacích procesov, dotýkajúcich sa životného prostredia.
 
 
 
MEMORANDUM ÚČASTNÍKOV ZHROMAŽDENIA
 
x ODMIETAME byť objektom viacfázového experimentu s naším zdravím, začínajúcim zdravotne nemonitorovaným geologickým prieskumom, pokračujúcim ťažbou, úpravou a distribúciou rádioaktívnych nerastov a končiacim rádioaktívnymi haldami a odkaliskami, ktorých likvidácia bude technicky prakticky nemožná a finančne likvidačná
x ODMIETAME akceptovať chystanú účelovú legislatívnu zmenu v geologickom (prípadne banskom) zákone, ktorá chce zbaviť obce a samosprávne kraje štatútu účastníka konania s právom veta pri povoľovaní prieskumných území rádioaktívnych nerastov
x PODPORUJEME hromadnú pripomienku k novele geologického zákona, ktorej akceptovanie zachová legislatívne status quo:
x ŹIADAME pri povoľovaní ťažby rádioaktívnych nerastov uprednostniť ústavné právo na zdravé životné prostredie pred ekonomickými ukazovateľmi
x ŽIADAME umožniť verejnosti spolurozhodovanie o životnom prostredí buď priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov v samosprávach 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU (TU)