ZAMIETNUTIE NOVÉHO PRIESKUMU POTVRDENÉ ROZHODNUTÍM MINISTRA (tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013)

23.02.2017 22:44

SLOVENSKÝ ZVÄZ OCHRANCOV PRÍRODY A KRAJINY

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE 2013 (SZOPK ZO KOŠICE 2013) 
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171spolok.kosice@gmail.com

 

KAUZA URÁN NA JAHODNEJ:
ZAMIETNUTIE NOVÉHO PRIESKUMU POTVRDENÉ ROZHODNUTÍM MINISTRA

(tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013)

 

Minister životného prostredia pred niekoľkými dňami potvrdil prvostupňový verdikt svojho ministerstva z konca októbra 2016, ktorým bol zamietnutý návrh Ludoviky Energy na určenie nového prieskumného územia v lokalite Jahodná-Kurišková a proti ktorému sa uránová firma v novembri odvolala.

Zo strany Ludoviky šlo o ďalší (a bohužiaľ zrejme nie posledný) z radu pokusov o udržanie si kontroly nad ložiskom a nádeje na budúcu ťažbu uránu v obľúbenej rekreačnej oblasti Košíc. Zároveň šlo o pokus, keď sa (obrazne povedané) po jej predchádzajúcom vyhodení dverami uránová firma snažila o návrat oknom - hneď po tom, ako jej v apríli 2015 MŽP odmietlo predĺžiť platnosť predchádzajúceho prieskumného územia Čermeľ-Jahodná až do r. 2025, podala firma návrh na určenie nového prieskumného územia (nazvaného "Kamenné" a zahŕňajúceho celé chránené ložiskové územie uránových rúd) v tej istej lokalite, avšak formálne deklarovaného na prieskum tzv. vzácnych zemín. Týmto postupom sa Ludovika snažila obísť ustanovenie geologického zákona zakotvujúce účasť dotknutých samospráv v konaniach týkajúcich sa prieskumu rádioaktívnych nerastov.

Zámer Ludoviky vynechať z konania dotknuté obce a kraj, ktorý svojím postupom spočiatku podporilo aj ministerstvo (dotknuté obce do konania neprizvalo a tie, ktoré sa prihlásili samé, vylúčilo), napokon našťastie nebol úspešný. Stalo sa tak najmä vďaka úsiliu dotknutých samospráv, ktoré sa aktívne domáhali svojej účasti v správnom konaní a podaním rozkladov pre seba dosiahli priznanie statusu jeho účastníkov. Následne uplatnením svojich nesúhlasných stanovísk k návrhu na určenie PÚ Kamenné a s poukázaním na priority a ciele strategických rozvojových dokumentov mesta a kraja (do ktorých boli aj vďaka návrhom ZO SZOPK Košice 2013 zakomponované pripomienky týkajúce sa ochrany životného prostredia a zdravia občanov pred nežiadúcou banskou činnosťou a s ňou súvisiacimi aktivitami) dosiahli prvostupňové zamietnutie návrhu Ludoviky ministerstvom i jeho aktuálne potvrdenie rozhodnutím ministra.

Aktuálne rozhodnutie ministra je ďalším spoločným úspechom odhodlania, vytrvalosti a dôslednosti občanov mesta Košice a okolitých obcí, ktorí zásadne nesúhlasia s ťažbou a spracovaním uránu v blízkosti svojich domovov. Aj touto cestou im ďakujeme za ich doterajšiu pomoc, podporu a dôveru.

Zároveň však upozorňujeme, že odhodlanie, vytrvalosť a dôslednosť občanov v tejto kauze budú potrebné aj naďalej - hoci proti tomuto rozhodnutiu ministra už nie je prípustné ďalšie odvolanie, Ludovika Energy môže podať žalobu na súd a žiadať jeho preskúmanie, pričom súdny spor sa môže ťahať dlhé roky. Podobný postup už uplatnila v prípade predchádzajúceho prieskumného územia Čermeľ-Jahodná, ktoré stratilo platnosť 19.4.2015 (túto jej žalobu už Krajský súd v Bratislave 9.6.2016 v prvom stupni zamietol, Ludovika sa však odvolala). Existuje tiež riziko, že firma podá návrh na určenie dobývacieho priestoru, o čo sa prvýkrát neúspešne pokúšala už v r. 2005 (v tom čase ešte pod hlavičkou Kremnica Gold a.s.)

Všetky doterajšie skúsenosti naznačujú, že uránová firma sa napriek zásadnému a jednoznačnému odporu občanov, ktorý trvá nepretržite už vyše 10 rokov, stále znova a znova pokúša ťažbu na Jahodnej presadiť. Neodradila ju od toho ani novela geologického zákona z r. 2014, ktorú jej autori (bývalý minister životného prostredia P. Žiga a primátor Košíc R. Raši) mediálne prezentovali ako „zákaz ťažby uránu“ - ako totiž už viackrát upozornila aj ZO SZOPK Košice 2013, zákon v skutočnosti ťažbu uránu nezakázal, len stanovil prísnejšie podmienky jej povolenia.

 

Košice, 23. 02. 2017

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
predseda SZOPK ZO KOŠICE 2013

Príloha:

Rozhodnutie Ministra životného prostredia SR z 15.2.2017

Prečítajte si tiež: Občania a samosprávy spoločnými silami odrazili ďalší pokus o obnovenie uránového prieskumu na Jahodnej (tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013 zo 16.11.2016) -
https://uran-kosice.webnode.sk/news/dalsi-pokus-o-obnovenie-uranoveho-prieskumu-na-jahodnej-odrazeny/