Zákaz ťažby uránu musí byť premietnutý do ZaD ÚPN HSA Košice 2013

19.08.2013 14:54

Trváme na tom, aby zákaz ťažby bol do Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice zaradený čo najskôr, t.j. v rámci prebiehajúceho konania o zmenách a doplnkoch územného plánu.

 

Prerokovanie pripomienok k aktualizácii územného plánu Košice 2013 obstarávateľ prisľúbil zopakovať

(tlačová správa)

/anglická verzia/


     Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie (ZaD ÚPN HSA KE) Košice 2013 sa pripravujú tak, ako je to v Košiciach obvyklé - z podnetu subjektov, ktoré majú záujem na zmene funkčného využívania územia.  Obstaranie zmeny alebo doplnku ÚPN má presne definované podmienky aj postupy. Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce,  ak dôjde k zmene predpokladov, alebo ak je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, alebo ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.
     V podstate to znamená, že zmeny a doplnky sú podmienené v prvom rade verejným záujmom.
     V tomto prípade je verejným záujmom explicitne zakázať ťažbu rádioaktívnych nerastov v Košiciach - lokalita Kurišková. Verejný záujem bol dostatočne vyjadrený nielen občanmi (výzvy, petície), ale aj politikmi (vyhlásenia či  duplicitné uznesenia mestského zastupiteľstva o nesúhlase s ťažbou).
     Výzvu so 744 podpismi na zapracovanie zákazu ťažby do prebiehajúcej aktualizácie územného plánu však "odporca ťažby" primátor Raši odignoroval. Rovnako neúspešne dopadli aj občania, ktorí v pripomienkach žiadali to isté.
     Až na prerokovaní pripomienok sa dozvedeli dôvod: predmetné územie nebolo zaradené do súboru lokalít riešených v návrhu ZaD ÚPN HSA KE 2013.
     Ak ani takto deklarovaný verejný záujem nebol dosť dôležitý, tak o to bezvýznamnejší bude pre rozhodovanie o povoleniach k ťažbe.

     Prvý pokus o prerokovanie pripomienok nebol úspešný. Po búrlivej diskusii zhoda nakoniec nastala iba v tom, že prerokovanie je potrebné zopakovať. Spracovateľ ÚPN prisľúbil zúčastneným, že im bude doručené písomné oznámenie so zdôvodnením neprijatia pripomienok.
     Opakované prejednávanie bolo dohodnuté na 23.08.2013.
     Nepríjemne prekvapil aj návrh primátora na dodatočné samostatné konanie na zaradenie zákazu ťažby do ÚPN. Považujú to za riskantné otáľanie v nevhodnom čase po zrušení rozhodnutia o predĺžení lehoty geologického prieskumu.
     Pripomienkujúci trvajú na tom, aby zákaz ťažby bol do Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice zaradený čo najskôr, t.j. v rámci prebiehajúceho konania o zmenách a doplnkoch územného plánu.
     Len to pri zopakovaní konania o geologickom prieskume samospráve umožní uplatniť právo veta. Od zopakovania prerokovania si pripomienkujúci občania sľubujú, že to bude skutočné rokovanie  informovaných účastníkov s otvorenou možnosťou prelomiť doterajší nesúhlas s pripomienkami.Za pripomienkujúcich občanov

ZO SZOPK Košice 2013

19.08.2013
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

 

/anglická verzia/

 

 

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.