VÝZVA PRIMÁTOROVI MESTA KOŠICE K NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA

15.09.2015 21:49

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

základná organizácia Košice 2013 (ZO SZOPK Košice 2013)
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com


 

 

VÝZVA PRIMÁTOROVI MESTA KOŠICE

K NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA

 

 

Vážený pán primátor,

 

v súvislosti s návrhom nového stavebného zákona, ktorý má byť prerokovávaný v druhom čítaní na najbližšej schôdzi NR SR, začínajúcej 16.9.2015, si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou týkajúcou sa ochrany mesta Košice pred nežiadúcou banskou činnosťou - predovšetkým pred stále hroziacou ťažbou rádioaktívnych nerastov na Jahodnej.

 

So znepokojením sme zaregistrovali fakt, že z návrhu nového stavebného zákona vypadlo ustanovenie, ktoré malo za cieľ chrániť kompetencie dotknutých miest a obcí v územnom rozhodovaní o umiestnení banského diela alebo banskej stavby aj v prípade, že by takáto stavba bola vládou SR prehlásená za tzv. "významnú investíciu". Uvedené ustanovenie bolo do v súčasnosti platného stavebného zákona (§ 117b) doplnené na základe Vášho pozmeňovacieho návrhu v r. 2013

 

  https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=385279

 https://kosice.korzar.sme.sk/c/6870988/rasi-pre-uran-pri-kosiciach-zmenil-novelu-smeru.html

 

predpokladáme preto, že by malo byť aj Vaším záujmom, aby zostalo naďalej v platnosti i po schválení nového stavebného zákona.

 

V § 89 ods. 1 návrhu nového stavebného zákona sa píše, že stavebným úradom je:

 

a) obec,

b) okresný úrad v sídle kraja v územnom konaní pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest, stavby železničných dráh, stavby prístavov, stavby letísk, stavby jadrových zariadení a súvisiacich s jadrovým zariadením a stavby, ktoré sú významnou investíciou, ak nie je príslušný špeciálny stavebný úrad.

 

V zmysle Vášho pozmeňovacieho návrhu z r. 2013 a v záujme zachovania kompetencií dotknutých obcí je potrebné, aby bol tento legislatívny text doplnený o vetu:

 

Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak je významnou investíciou banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou.

 

Touto cestou Vás preto chceme vyzvať, aby ste vyvinuli legislatívnu iniciatívu a využili aj Vašu pozíciu vo vládnej strane a zasadili sa o schválenie pozmeňujúceho návrhu v zodpovedajúcom znení.

 

Zároveň upozorňujeme, že schválenie uvedeného pozmeňujúceho návrhu bude znamenať len zachovanie súčasného stavu (v prípade neschválenia pozmeňujúceho návrhu by šlo o zhoršenie oproti súčasnému stavu).

 

V snahe zlepšiť súčasný stav ochrany obcí a miest proti nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín novým stavebným zákonom sme počas medzirezortného pripomienkového konania k nemu, spoločne s ďalšími občianskymi združeniami i zástupcami niektorých obcí, predložili "Hromadnú pripomienku za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín" ( https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=781706 ), ktorú podporilo vyše 700 signatárov a ktorú si osvojili aj ZMOS a Únia miest Slovenska.

 

Bohužiaľ, máloktoré z uvedených pripomienok boli do výsledného návrhu zapracované, a preto jedinou zostávajúcou možnosťou zlepšenia postavenia obcí vo vzťahu k nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín novým stavebným zákonom zostávajú poslanecké pozmeňujúce návrhy.

 

 

S pozdravom,

 

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

predseda ZO SZOPK Košice 2013

 

 

 

Na vedomie:

· PhDr. Ján Senko - poslanec NR SR (Smer-SD), spolupredkladateľ pozmeňovacieho návrhu v r. 2013
· poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach
· vybrané médiá

 

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU