Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA

08.01.2018 12:21

Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA 
Výzvu prosíme podpíšte TU  

My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR - uvedenie a vyznačenie:
  • „- zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas,
  •   - zákazu používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.“
 
Vyznačenie konkrétneho znenia v tejto zmluve považujeme za dôležité z dôvodu, že  ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.   
 
 
Za organizačný výbor: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, tel. 0905 384171, rovinsky.ladislav@gmail.com, JUDr. Jozef Šuchta, Juraja Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel. 0905 706720 - osoby určené na styk s orgánmi verejnej správy, Ing. Jaroslav Polaček,  Němcovej 4, 040 01 Košice, tel. 0902 731621