VEREJNÁ VÝZVA OBČANOV TROM NAJVYŠŠÍM ÚSTAVNÝM ČINITEĽOM A ĎALŠÍM KOMPETENTNÝM ORGÁNOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ODMIETNUTIE VŠETKÝCH AKTIVÍT SMERUJÚCICH K ŤAŽBE RÁDIOAKTÍVNYCH NERASTOV

14.12.2014 19:12

Dnes - 14.12.2014 - uplynuli dva roky od podpísania "Memoranda o porozumení a spolupráci" medzi ministerstvom hospodárstva SR a kanadskou firmou European Uranium Resources, ktorá sa usiluje o spustenie ťažby a spracovania uránu v Košiciach. Toto škandalózne Memorandum (tu), ktoré exminister T. Malatinský a riaditeľ kanadskej uránovej firmy D. Nicol podpísali v tajnosti v Bratislave štýlom "o nás bez nás" dodnes nebolo zrušené, hoci na odstúpenie od neho bolo ministerstvo hospodárstva opakovane vyzvané nielen viacerými občianskymi organizáciami, ale aj zastupiteľstvami dotknutých samospráv (mesto Košice, Košický samosprávny kraj, MČ Košice-Sever).

Pri príležitosti tohto nelichotivého výročia sformulovala ZO SZOPK Košice 2013 nasledujúcu "Verejnú výzvu občanov trom najvyšším ústavným činiteľom a ďalším kompetentným orgánom Slovenskej republiky na odmietnutie všetkých aktivít smerujúcich k ťažbe rádioaktívnych nerastov:

 

 

VEREJNÁ VÝZVA OBČANOV

 

TROM NAJVYŠŠÍM ÚSTAVNÝM ČINITEĽOM

A ĎALŠÍM KOMPETENTNÝM ORGÁNOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

NA ODMIETNUTIE VŠETKÝCH AKTIVÍT SMERUJÚCICH
K ŤAŽBE RÁDIOAKTÍVNYCH NERASTOV

 

14. decembra 2014

(druhé výročie podpísania uránového memoranda ministerstva hospodárstva)

 

 

VYCHÁDZAJÚC z ustanovení Ústavy Slovenskej republiky zaručujúcich každému právo na ochranu zdravia, právo na priaznivé životné prostredie a zakotvujúcich všeobecnú povinnosť životné prostredie chrániť a zveľaďovať,

 

VYJADRUJÚC PRESVEDČENIE, že súkromné obchodné záujmy nesmú byť nadradené ochrane životného prostredia a kvalite života občanov Slovenskej republiky,

 

UVEDOMUJÚC SI nezvratné negatívne následky ťažby a spracovania uránu a ďalších rádioaktívnych nerastov na životné prostredie ako aj rizikovosť týchto činností z hľadiska ochrany zdravia občanov,

 

ZAZNAMENAJÚC viaceré znepokojivé kroky ministerstiev i ďalších štátnych orgánov a inštitúcií podporujúce ťažbu a spracovanie rádioaktívnych nerastov v Košiciach resp. im predchádzajúce prípravné aktivity (napr. geologické prieskumy uránových ložísk),

 

REŠPEKTUJÚC názor väčšiny obyvateľov mesta Košice a okolitých obcí, ako aj postoje  samosprávnych orgánov mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, mestských častí Košice-Sever, Košice-Myslava a ďalších, ktoré dlhodobo a jednoznačne vyjadrujú zásadný nesúhlas s aktivitami smerujúcimi k budúcej ťažbe a spracovaniu rádioaktívnych nerastov z ložiska uránovej rudy Kurišková (Košice I U-Mo)

 

 

týmto vyzývame prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra hospodárstva Slovenskej republiky, ministra životného prostredia Slovenskej republiky a im podriadené štátne orgány, primátora mesta Košice, predsedu Košického samosprávneho kraja a im podriadené samosprávne orgány, ako aj všetky ďalšie kompetentné orgány a inštitúcie

 

na odmietnutie všetkých aktivít smerujúcich k ťažbe rádioaktívnych nerastov

 

a na vykonanie konkrétnych krokov, ktoré účinne a jednoznačne zabránia ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach.

 

  1. Vyzývame ministra hospodárstva SR, aby bezodkladne odstúpil od Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources, podpísaného 14. decembra 2012, ktorého obsahom je vládna podpora aktivít súkromnej firmy usilujúcej sa o ťažbu uránu v Košiciach. Uvedené Memorandum bolo podpísané v tajnosti v Bratislave, bez vedomia občanov Košíc a ďalších dotknutých obcí, ako aj bez vedomia primátora mesta Košice, predsedu Košického samosprávneho kraja a ďalších volených predstaviteľov dotknutých samospráv. Pripomíname, že na odstúpenie od Memoranda bolo ministerstvo hospodárstva vyzvané Mestským zastupiteľstvom v Košiciach (10.2.2014), Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja (24.2.2014), Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Sever (12.3.2014) i viacerými občianskymi organizáciami.

 

  1. Vyzývame ministra životného prostredia SR resp. ministerstvo životného prostredia SR, aby nevyhoveli žiadosti firmy Ludovika Energy s.r.o. a aby nepredĺžili platnosť prieskumného územia Čermeľ-Jahodná – U-Mo-Cu rudy na ďalšie obdobie, keďže je nespochybniteľné, že geologický prieskum v danom území sa vykonáva len ako prípravná aktivita smerujúca k budúcej ťažbe uránu. Pripomíname tiež, že dotknuté samosprávy (mestské časti Košíc Sever a Myslava, obce Vyšný Klátov, Nižný Klátov a Baška) dlhodobo nesúhlasia s jeho pokračovaním.

 

  1. Vyzývame ministra hospodárstva SR a predsedu vlády SR, aby okamžite vykonali opatrenia, na základe ktorých ministerstvo hospodárstva SR a jemu podriadené orgány štátnej správy (banské úrady) zmenia svoje negatívne vyjadrenia vo vzťahu k legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch nerešpektujúce stanoviská verejnosti a dotknutých samospráv. Pripomíname, že kvôli negatívnym vyjadreniam Obvodného banského úradu v Košiciach a ministerstva hospodárstva SR došlo k zablokovaniu procesu zmeny územného plánu mesta Košice, ktorej cieľom je v súlade s požiadavkami občanov zadefinovať v lokalite Jahodná-Kurišková banskú činnosť ako neprípustnú.

 

  1. Vyzývame primátora mesta Košice a predsedu Košického samosprávneho kraja, aby opakovane pripomínali ministrovi hospodárstva SR požiadavku mestského zastupiteľstva resp. zastupiteľstva kraja na odstúpenie od  Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources.

 

  1. Vyzývame prezidenta SR a predsedu Národnej rady SR, aby pri svojich stretnutiach s predsedom vlády a so zodpovednými ministrami nastolili požiadavky občanov Košíc a volených predstaviteľov ich samospráv vyjadrené v predchádzajúcich bodoch a aby v prípade potreby tieto požiadavky nastoľovali aj opakovane.

 

 

V mene občianskej iniciatívy

„Urán Košice STOP – NIE ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach“

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Ladislav Rovinský – predseda ZO Košice 2013

Pokroku 7, 040 11 Košice

mobil:   +421 905 384171, tel./fax: +421 55 6428629

e-mail: rovinskyladislav@gmail.com