Uznesenie zo XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 15. apríla 2013 číslo: 578

18.04.2013 11:53

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie

zo XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,

zo dňa 15. apríla 2013                                           číslo: 578

 

 

Postoj mesta Košice k zámeru ťažby a spracovania uránu

v lokalite Jahodná - Kuríšková

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. o) Štatútu mesta Košice

 

A. schvaľuje 

 

doterajší  odmietavý postoj mesta Košice k zámeru ťažby a spracovania uránu v meste Košice v lokalite  Jahodná – Kurišková,

 

B. poveruje

 

primátora mesta Košice

 

-       vytvorením odbornej pracovnej skupiny na identifikáciu možných rizík vyplývajúcich z prieskumnej činnosti v lokalite Jahodná – Kurišková. Táto bude zložená z odborných útvarov mesta, externých odborníkov z oblasti hydrogeológie, radiačnej hygieny a ochrany zdravia, monitoringu životného prostredia, geológie a zástupcov verejnosti,

 

-       určením nezávislého vedúceho pracovnej skupiny, ktorý bude informovať mestské zastupiteľstvo o záveroch z jej činnosti,

 

-       spracovaním analýzy súčasného právneho stavu v rámci riešenia prieskumných prác v lokalite Jahodná – Kurišková a overenie, či existujú legislatívne nástroje na zastavenie prieskumných prác bez právnych a finančných dopadov na mesto Košice a jeho obyvateľov.

 

 

                                                                                   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH   

                                                                                   primátor mesta Košice

                                                                                   Podpísal dňa: 17.04.2013

 

 

 

 

Za správnosť:    Ing. Pavol Lazúr

                          Ing. Juraj Tache

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

 

https://www.kosice.sk/uznesenia_rokovania_mz.php?id=125