SNAHA VYLÚČIŤ OBČANOV Z KONANIA O URČENÍ NOVÉHO PRIESKUMNÉHO ÚZEMIA NA JAHODNEJ (NATERAZ) NEÚSPEŠNÁ

21.09.2015 18:34

 

Nekonečný príbeh, v ktorom na jednej strane vystupuje Ludovika Energy - firma snažiaca sa od r. 2005 presadiť otvorenie uránovej bane na Jahodnej - a na druhej strane občania Košíc a okolitých obcí, snažiaci sa ochrániť svoju obľúbenú rekreačnú lokalitu a zabrániť ohrozeniu svojho zdravia a životného prostredia, v týchto dňoch napísal svoju ďalšiu kapitolu.

Minister životného prostredia SR (na základe odporúčania osobitnej komisie) 9.9.2015 vyhovel odvolaniam dotknutých obcí (MČ Košice-Sever a Košická Belá) a občianskych organizácií (ZO SZOPK Košice 2013), ktorými protestovali proti svojmu vylúčeniu z konania o určení nového prieskumného územia na Jahodnej.

Sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP (odbor štátnej geologickej správy) ich do konania o novom prieskumnom území na Jahodnej nielenže neprizvala, ale - keď sa prihlásili z vlastnej iniciatívy - z konania ich vylúčila tvrdiac, že v konaní údajne "nejde o prieskum rádioaktívnych nerastov". (Nové prieskumné územie bolo zavádzajúco nazvané "Kamenné" a deklarované na "prieskum vzácnych zemín".)

Rovnako tak z konania vylúčila aj ZO SZOPK Košice 2013, ktorá sa doň prihlásila v zmysle ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Úspech odvolaní dotknutých obcí a ZO SZOPK Košice 2013 zatiaľ neznamená definitívne potvrdenie ich postavenia ako účastníkov konania o určení nového prieskumného územia na Jahodnej (a teda možnosti uplatňovať si práva z tohto postavenia vyplývajúce). Minister rozhodnutia o vylúčení síce zrušil, avšak zároveň vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie sekcii geológie (odboru štátnej geologickej správy), ktorej doterajšia rozhodovacia prax sa vyznačovala skôr ústretovosťou voči uránovej firme než voči dotknutej verejnosti.

Rozhodnutie ministra by podľa nášho názoru malo povzbudiť aj Košický samosprávny kraj a Mesto Košice, aby po vzore MČ Košice-Sever, Košickej Belej a ZO SZOPK Košice 2013 si taktiež uplatnili postavenie účastníka konania.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU