Postoj mesta Košice k zámeru ťažby a spracovania uránu v lokalite Jahodná - Kurišková

15.04.2013 19:38

 

TOTO PREDLOŽIL PRIMÁTOR RAŠI POSLANCOM 15.04.2012 - V DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA (SPRACOVANÉ 12.04.2013)
 

Dôvodová správa

Postoj mesta Košice k zámeru ťažby  a spracovania uránu v lokalite Jahodná - Kurišková

 

       Udalosti z uplynulých týždňov v súvislosti s prebiehajúcim geologickým prieskumom ložiska uránu v lokalite Jahodná – Kurišková pri Košiciach vzbudili v Košiciach a okolí veľký a oprávnený záujem širokej verejnosti o problematiku prípadnej ťažby uránu v týchto miestach. 

       Ťažba uránu pri Košiciach je vo všeobecnosti vnímaná obyvateľmi mesta ako vysoko riziková. Vo verejnej mienke prevládajú obavy, že zásahy do prírodného prostredia v mimoriadne navštevovaných lokalitách prímestskej rekreácie Kurišková a Jahodná výrazne poškodia alebo dokonca trvalo zdevastujú s obľubou vyhľadávané miesta aktívneho oddychu Košičanov a obyvateľov susediacich obcí. Verejnosť sa ďalej obáva negatívnych dopadov ťažby rudy, obsahujúcej urán, na zdravie ľudí.

          Vedenie mesta Košice berie do úvahy a intenzívne vníma legitímny tlak verejnosti, ktorá očakáva, že predstavitelia mesta Košice a nimi volení zástupcovia v mestskom zastupiteľstve urobia maximum pre to, aby boli dotknutí občania komplexne, pravdivo a priebežne informovaní. Aby aj v tomto projekte bol rešpektovaný, obhajovaný a chránený v prvom rade verejný záujem a vôľa širokej verejnosti.

 

Vzhľadom k uvedenému považujeme za mimoriadne dôležité a nevyhnutné, aby sme sa vrátili k tejto spoločensky závažnej téme a znova k nej zaujali zásadný postoj napriek platnému uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach z roku 2006, ktorým mestskí poslanci, rešpektujúc prevažujúcu verejnú mienku, odmietli určenie dobývacieho priestoru na ťažbu uránu v lokalite Jahodná - Kurišková.

Takýto postup je na jednej strane plne v súlade s očakávaniami Košičanov a spoločnosti a na strane druhej korešponduje s politickou a občianskou zodpovednosťou vedenia mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

 

 

DOTERAJŠÍ  STAV

Na základe návrhu organizácie Uranpres s. r. o. Spišská Nová Ves  vydal Obvodný banský úrad dňa 08.01.1997 rozhodnutie č. 7/631.2/97, ktorým bolo určené chránené ložiskové územie na zabezpečenie výhradného ložiska urán – molybdénových rúd.

Dňa 15.11.2005 spoločnosť Kremnica GOLD a.s. požiadala mesto Košice o stanovisko k návrhu na určenie dobývacieho priestoru o ktorom bol príslušný rozhodnúť Obvodný banský úrad v Košiciach.

Mesto Košice listom č. MK 06/08761/422 zo dňa 08.02.2006 vydalo zásadný nesúhlas s vydaním rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru a to predovšetkým z nasledujúcich dôvodov: 

-          územie nebolo premietnuté do územného plánu mesta ako chránené ložiskové územie

-          dobývací priestor (DP) bol navrhovaný na území lesoparku – lesov osobitného určenia

-          DP zasahoval do ochranného pásma vodných zdrojov Čermeľ

-          návrh DP bol na území navrhovaného chráneného vtáčieho územia, ktorý je súčasťou národného zoznamu chránených vtáčích území

-          zámer využitia urán – molybdénových rúd sa týka územia v blízkosti strediska prímestskej rekreačnej zóny Jahodná.

V rámci konania mesto Košice požadovalo ako účastník konania, aby navrhovaná činnosť bola pred vydaním rozhodnutia posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). Obvodný banský úrad v Košiciach konanie prerušil s tým, že požadoval od žiadateľa predloženie záverečného stanoviska po ukončení procesu posudzovania podľa zákona EIA.  

 

17. mimoriadne rokovanie MZ v Košiciach dňa 14.11.2006 – uznesenie č. 1243

 

Na rokovanie mimoriadneho MZ dňa 14.11.2006 bola vypracovaná dôvodová správa k  Návrhu určenia dobývacieho priestoru v lokalite Jahodná.

            Podrobný materiál obsahoval dôvody, ktoré viedli k vypracovaniu negatívneho stanoviska k určeniu dobývacieho priestoru v predmetnej lokalite na základe žiadosti spoločnosti Kremnica Gold, s.r.o., (dcérska spoločnosť Tournigan) o určenie dobývacieho priestoru na Obvodnom banskom úrade v Košiciach.

V dôvodovej správe  predloženej na rokovanie  MZ boli  uvedené predovšetkým nasledujúce skutočnosti:

-  dotknuté územie dobývacieho priestoru Košice V. sa nachádza v okrese Košice – I, k. ú. Kamenné v lokalite Jahodná – Kurišková na území chránenom podľa osobitných predpisov - v  Chránenom vtáčom území európskeho významu - NATURA 2000 - Volovské vrchy, zaradenom do národného zoznamu chránených vtáčích území (ďalej len „CHVÚ“). Zároveň územie dobývacieho priestoru je situované v  tesnej blízkosti ďalšieho chráneného územia európskeho významu - NATURA 2000 - Stredné Pohornádie, zaradeného do schváleného národného zoznamu európsky chránených biotopov

-  Slovenská republika sa zaviazala  voči Európskemu spoločenstvu zabezpečiť ochranný režim týchto území. Uskutočňovanie banskej činnosti v predmetnej lokalite by  narušilo ochranu týchto území

-  navrhované územie dobývacieho priestoru je umiestnené aj na území lesoparku mesta Košice. Cez územie dobývacieho priestoru  vedú turistické chodníky, používané najmä obyvateľmi mesta Košice. Dobývací priestor je lokalizovaný v relatívnej blízkosti (cca 1 km) od  rekreačného strediska Jahodná s väčším počtom ubytovacích zariadení, lyžiarskych vlekov a ďalších turistických atraktivít. Pri ceste medzi Jahodnou a Košicami leží aj ďalšie významné rekreačné stredisko Alpinka.  Predmetné územie a jeho  okolie sa rekreačne využíva dlhodobo

-  realizácia zámeru banskej činnosti v lokalite Jahodná Kurišková by ohrozila aj ochranný režim pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodných zdrojov Čermeľ, ktoré zásobujú severné časti  mesta Košice, ložisko uránu zasahuje do tohto ochranného územia

-  Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie mesta Košice vyčleňuje pre predmetné územie jednoznačne len rekreačné formy využívania

 

V dôsledku uvedeného bolo v danej situácii nevyhnutné zabezpečiť, aby úvodné etapy procesu  posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) k návrhu na určenie dobývacieho priestoru  v lokalite Jahodná – Kurišková pri Košiciach (osobitne v štádiu konania o určení dobývacieho priestoru), fáza definovania rozsahu hodnotenia tohto procesu prebiehala tak, aby sa vplyv zámeru  na iné verejné záujmy posúdil kvalifikovane, na základe objektivizovaných a zo zákona daných kritérií, pri dostatočnom posúdení pôsobenia  ťažby na  doterajší stav životného prostredia a  pri zhodnotení, či tento  účinok nebude natoľko nepriaznivý, že by bolo nutné zmenu využitia územia na banskú činnosť neschváliť a vznik banského práva nepovoliť.

Postup bol zvolený z dôvodu, že v  prípade negatívneho záverečného stanoviska MŽP SR k zámeru vydanému v procese EIA, by nemohol Obvodný banský úrad v Košiciach určiť dobývací priestor na ťažbu uránu v lokalite Jahodná – Kurišková,  v dôsledku čoho by sa nemohla ani otvoriť baňa na urán.

  Spoločnosť Kremnica Gold, s.r.o., (dcérska spoločnosť Tournigan) nepredložila záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na ŽP v lehote do 31.12.2007, Obvodný banský úrad v Košiciach zastavil rozhodnutím zo dňa 10.1.2008 konanie o dobývacom priestore v lokalite Jahodná - Kurišková.  V súčasnosti  v predmetnom  území  spoločnosť realizuje  prieskumné práce.  

 

 

Návrh na zrušenie chráneného ložiskového územia (CHLÚ) v lokalite Jahodná - Kurišková

Vo vzťahu k negatívnemu postoju mesta podľa uznesenia bol zvolený ďalší postup mesta, ktorý bol uskutočnený súbežne s vyhlásením Prezídia Únie miest Slovenska, ktorá podporila petíciu občanov Slovenka proti ťažbe uránu. Bol vyvinutý tlak na zmenu legislatívy, aby bolo zabezpečené právo občanov a miestnych samospráv vyjadriť sa k plánovaným činnostiam

Mesto Košice v súčinnosti s Úradom KSK vypracovalo list s návrhom na zrušenie chráneného ložiskového územia (CHLÚ) v lokalite Jahodná - Kurišková, ktorý bol dňa 3.7.2009 doručený na Obvodný banský úrad v Košiciach. Predmetom návrhu podľa banského zákona bolo využitie možnosti mesta predložiť návrh na zmenu hraníc CHLÚ jeho zrušením.

Obvodný banský úrad v Košiciach listom č. 956-3300/2009 zo dňa 30.11.2009, rozhodol o zastavení konania vo veci návrhu na zrušenie CHLÚ v lokalite Jahodná. Mesto Košice podalo dňa 17.12.2009 odvolanie proti predmetnému rozhodnutiu.  Obvodný banský úrad v Košiciach listom doručeným dňa 22.01.2010 upovedomil mesto o skutočnosti, že predmetné odvolanie bolo predložené odvolaciemu orgánu – Hlavnému banskému úradu v Banskej Štiavnici. Hlavný banský úrad rozhodnutím č. 77-791/2010 zo dňa 07.04.2010 zamietol odvolanie mesta Košice vo veci „Návrhu na zrušenie CHLÚ v lokalite Jahodná – Kurišková“. 

   

      

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa  12.04.2013