PROTEST PROKURÁTORA ? A ČO...

15.07.2013 03:06

Podľa Generálnej prokuratúry MŽP SR pochybilo pri rozhodovaní o predĺžení lehoty prieskumného územia...

Z protestu prokurátora: „... navrhujem rozhodnutie napadnuté protestom zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.

Ak tomuto protestu nemienite vyhovieť je Vašou povinnosťou ako ústredného orgánu štátnej správy do 30 dní od doručenia protestu predložiť protest spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie svojmu vedúcemu, t. j. ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý rozhodne na základe ním ustanovenej komisie...“

 

Lehota uplynula. Čo myslíte, ako obstál minister P. Žiga v teste úprimnosti jeho prehlásení proti ťažbe uránu?

/anglická verzia/