Odpoveď na Hromadnú pripomienku baníkov a geológov

12.03.2013 13:33

 

Hromadná pripomienka baníkov a geológov

Neznalosť problematiky ložiskového geologického prieskumu, a to hlavne pre nedostatočnú odbornú kapacitu zástupcov väčšiny obcí na Slovensku, donútila časť odborníkov podpísať sa pod hromadnú pripomienku k pripravovanej novele o geologických prácach (geologický zákon). Ide o odborníkov z Prírodovedeckej fakulty UK, Slovenskej akadémie vied, fakulty BERG TU Košice spolu so Slovenskou asociáciou ložiskových geológov, Slovenskou baníckou spoločnosťou. V priebehu štyroch dní túto pripomienku podpísalo viac ako 2 490 ľudí. Signatári pripomienky si myslia, že väčšina obcí nedokáže problematiku geologického prieskumu odborne posúdiť a zaujať tak stanovisko k žiadosti na určenie prieskumného územia na rádioaktívne nerasty, ale aj všeobecne geologického prieskumu. "Aktuálna právna úprava jednoznačne diskriminuje predovšetkým malé obce, ktoré na rozdiel od väčších obcí a miest nemajú odborníkov ani ľudí, ktorí by dokázali posúdiť, či je geologický prieskum opodstatnený a potrebný," informoval člen prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti Ladislav Lučivjanský s tým, že rovnaké to je aj v prípade obcí, ktoré majú málo peňazí a nevedeli by zabezpečiť odborný posudok či analýzu od externých odborníkov. "Zapojenie obcí naopak rešpektujeme a podporujeme, veď každý z nás sa zaujíma o životné prostredie. Obce, ktoré nemajú odbory životného prostredia a osoby schopné poskytnúť stanovisko, môžu zastaviť konanie o určení prieskumného územia," uviedol. Zároveň dodal, že tak môžu zablokovať geologické práce, vďaka ktorým sa baníci dozvedajú o nerastnom bohatstve, ktoré je podľa ústavy majetkom štátu.
 

 

 

Odpoveď na Hromadnú pripomienku baníkov a geológov

 

  • Vážime si prácu baníkov aj geológov, ktorí s útlmom banskej činnosti na Slovensku prišli o možnosť pracovného uplatnenia.
  • Baníci a geológovia preukázali zozbieraním 2.500 podpisov schopnosť mobilizovať svoje profesné a odborné organizácie na presadenie svojich úzko profesných záujmov.
  • Spôsob obhajoby potreby novelizácie Geologického zákona nesvedčí o dostatočnej znalosti súčasnej legislatívnej úpravy banskej a geologickej činnosti.
  • Ich snaha je odrazom potrieb vedcov a profesie. Ignoruje záujem občianskej spoločnosti, ktorú vníma ako absolútne podriadenú záujmom štátneho aparátu.
  • Aj v okolí Košíc banská činnosť ustala a fakulta BERG TU tiež musí hľadať nové zameranie...
  • Chápeme, že oživenie banskej činnosti by bolo pre baníkov a geológov žiadúce, ale aj oni by mali brať ohľad aj na ostatných obyvateľov Košíc a okolitých obcí.