PRIMESTSKY PARK

19.11.2012 08:05

 

Aj v overovacej štúdii Prímestský park Košice Bankov sa spomínajú riziká plánovanej ťažby uránovej rudy:
Možnou hrozbou pre existenciu parku je plánovaná ťažba uránu v susediacej lokalite Jahodná - Kurišková, ktorá môže v značnej miere ohroziť a nenávratne poškodiť chránené biotopy európskeho významu, obmedziť doterajšie rekreačné využitie okolitého územia a turistických zariadení v blízkosti nav
rhovaného miesta dobývacieho priestoru a skomplikovať, resp. znemožniť využívanie dôležitého vodného zdroja pre mesto Košice.


Pod nadpisom „Prímestský park“ sa na mape nachádza text „CHLÚ Košice I, uránové rudy“. Tento text popisuje mnohouholník, ktorý vymedzuje spomínané chránené ložiskové územie. Cez toto územie prechádza modrá bodkočiarkovaná čiara, ktorá znamená ochranné pásmo vodárenského zdroja.
zdroj: https://www.kosice.sk/article.php?id=11782
mapa: https://www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=32445 (urbanistický návrh M 1:10 000)
citovaný text: https://www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=32457 (sprievodná správa)
 
 
POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !