Postoj mesta Košice k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková - návrh uznesenia

06.12.2014 12:57
Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 
 
do programu ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva Košice 08. 12. 2014 sú navrhnuté aj body 9. – 11. (Bod č.9 Návrh zmien VZN mesta Košice č.104 o dani za ubytovanie, bod č.10 Návrh zmien VZN mesta Košice č.131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice a bod č.11 Návrh zmien VZN mesta Košice č.132 o miestnych daniach.)
 
V prípade, že nemáte námietky voči zaradeniu týchto bodov do programu ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva, žiadame Vás, aby ste do programu rokovania zaradili ďalší bod programu a schválili uznesenie „Postoj mesta Košice k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková“. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

spoločnosť Ludovika Energy s.r.o. napriek prijatej novele geologického zákona, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zákaz ťažby uránu na Slovensku, napriek odmietavému stanovisku zastupiteľstva KSK a zastupiteľstva mesta Košice a napriek vôli 113 000 občanov Slovenska sa snaží s cieľom získať právo ťažby predĺžiť prieskumné územie o ďalších 10 rokov.

Informácia o tom, že prieskum sa nerobí kvôli budúcej 
ťažbe, ktorá je verejnosti opakovane podsúvaná, je nepravdivá - dôkazom je fakt, že súčasní konatelia firmy Ludovika Energy sa už v roku 2005 (v tom čase ešte pod hlavičkou inej spoločnosti) neúspešne pokúšali o určenie dobývacieho priestoru, teda o ťažbu uránu na Jahodnej (viď prílohy). 

Ludovika Energy práve v týchto dňoch žiada o vyjadrenie dotknuté obce a mestské časti Košíc. 

Preto Vám predkladáme návrh uznesenia MZ Košice. Kvôli naliehavosti Vás prosíme o jeho zaradenie už do programu ustanovujúceho rokovania a o jeho schválenie. 

Očakávame, že zachováte kontinuitu zásadného odmietavého postoja mestského zastupiteľstva k ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach.
 
Košice 05. 12. 2014
 
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
ZO Košice 2013
Ladislav Rovinský - predseda
Pokroku 7
040 11 Košice
spolok.kosice@gmail.com 
 
Prílohy: 
- Návrh uznesenia
- Dokumenty týkajúce sa žiadosti o určenie dobývacieho priestoru z r. 2005
 
Na vedomie: vybrané médiá

***************************************************************************************

(návrh uznesenia)

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e

z ustanovujúceho rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa

8. decembra 2014                                                                                          číslo:

 

 

 

Postoj mesta Košice k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť

geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. o) Štatútu mesta Košice 

A.  odmieta 

avizovaný zámer spoločnosti Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie lehoty na geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková, keďže uvedený prieskum je v rozpore so záujmami občanov mesta, vytvára podmienky pre možnosť budúcej ťažby a spracovania rádioaktívnych nerastov na území mesta a predstavuje potenciálne ohrozenie zdravia a životného prostredia obyvateľov,

B. poveruje 

primátora mesta Košice, aby s týmto uznesením oboznámil ministerstvo životného prostredia a spoločnosť Ludovika Energy s.r.o

 

***************************************************************************************************

Návrh firmy Kremnica Gold a.s. z roku 2004 na určenie prieskumného územia Čermeľ-Jahodná (podpísaný je Boris Bartalský - súčasný generálny riaditeľ Ludovika Energy)


 

Stanovisko firmy Kremnica Gold z roku 2007 k rozhodnutiu banského úradu o prerušení konania k návrhu na určenie dobývacieho priestoru, teda na ťažbu uránu na Jahodnej (podpísaný je Boris Bartalský - súčasný generálny riaditeľ Ludovika Energy) - samotný návrh nám nebol sprístupnený s odvolaním sa na "obchodné tajomstvo"

Rozhodnutie banského úradu z roku 2008 o zastavení konania na určenie dobývacieho priestoru na ťažbu uránu na Jahodnej 

- v roku 2008 neboli B. Bartalský a spol. úspešní, 

ale súčasná žiadosť o predĺženie prieskumu dokazuje, že o ťažbu uránu sa stále usilujú