Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková

15.12.2014 11:00

sprievodný list predsedovi a poslancom KSK:

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

žiadame Vás, aby ste do rokovania 8. zasadnutia zastupiteľstva KSK zaradili ďalší bod programu a schválili uznesenie Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková“.

 

Zdôvodnenie návrhu

 

Spoločnosť Ludovika Energy s.r.o. napriek prijatej novele geologického zákona, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zákaz ťažby uránu na Slovensku, napriek odmietavému stanovisku zastupiteľstva KSK a zastupiteľstva mesta Košice a napriek vôli 113 000 občanov Slovenska sa snaží s cieľom získať právo ťažby predĺžiť prieskumné územie o ďalších 10 rokov. Často podsúvaná informácia o tom, že prieskum sa nerobí kvôli budúcej ťažbe, je nepravdivá - dôkazom je fakt, že súčasní konatelia firmy Ludovika Energy sa už v roku 2005 (v tom čase ešte pod hlavičkou inej spoločnosti) neúspešne pokúšali o určenie dobývacieho priestoru, teda o ťažbu uránu na Jahodnej. Prieskum naopak vytvára podmienky na získanie oprávnení pre dobývanie a spracovanie rádioaktívnych nerastov, ktoré predstavuje potenciálne ohrozenie zdravia a životného prostredia a je tak v rozpore so záujmami obyvateľov dotknutých samospráv.

Návrh uznesenia je formou aj načasovaním reakciou na listy Ludovika Energy, ktorými firma od začiatku decembra žiada dotknuté samosprávy o vyjadrenie k ďalšiemu predĺženiu prieskumov. Návrh je úmyselne rozšírený aj na nesúhlas s dobývaním ložiska. Uznesenie má tak seriózne vopred upozorniť firmu na riziko zbytočného vynaloženia finančných prostriedkov do pokračovania geologického prieskumu aj pre prípad, že predĺženie bude schválené. Sťaží sa tým možnosť špekulatívneho vymáhania výdavkov vynaložených do prieskumu za účelom získania dobývacích práv k ložisku – a opačne.

 

Kvôli naliehavosti Vás prosíme o zaradenie tohto bodu do programu rokovania a o jeho schválenie. Očakávame aj so širokou verejnosťou, že zachováte kontinuitu zásadného odmietavého postoja k ťažbe a spracovaniu uránu a k nim vedúcim procesom, prezentovanú uzneseniami č. 563/2013, 15/2014, 50/2014 a 91/2014.


 

Košice 12. 12. 2014


Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

ZO Košice 2013

Ladislav Rovinský 

Pokroku 7, 040 11 Košice

spolok.kosice@gmail.com
 

Príloha: návrh uznesenia

 

Na vedomie: - Richard Raši – primátor mesta Košice

           - vybrané médiá
 Hlasovanie za zaradenie bodu č. 2a do programu rokovania KSK - Postoj KSK k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1042615792431168&set=oa.380975998743346&type=1&theater

_______________________________________________________________________________________________

 

Príhovor k predsedovi a poslancom KSK, prednesený

na 8. zasadnutí Zastupiteľstva KSK, 15.12. 2014

 

 

Dobrý deň.

 

Vážený pán predseda, vážení páni poslanci a panie poslankyne, dovoľte mi pár slovami objasniť, čo nás viedlo k tomuto kroku, že sme skúsili Vám navrhnúť uznesenie.

Začiatkom decembra firma Ludovika Energy požiadala dotknuté obce a mestské časti o vyjadrenie k chystanému zámeru predĺžiť prieskum z doterajších 10 na ďalších 10 rokov. Hoci KSK má v konaní o prieskumnom území podľa geologického zákona rovnaké postavenie ako ostatné samosprávy, z neznámych dôvodov o vyjadrenie nebol požiadaný.

Možno sa domnievať, že pre Ludoviku Energy je lepšie preventívne „pozabudnúť“ na jedného z účastníkov konania, než získať od neho znova očakávané nesúhlasné stanovisko - KSK naposledy vyjadril nesúhlas s predĺžením prieskumu listom z 13.12.2012 (mám k dispozícii, keby bolo treba). Je pozoruhodné, že Ludovika Energy tento list v konaní pred MŽP zamlčala (zrejme, aby nepoškodil jej záujmom).

O to dôležitejšie bude aj tentokrát potvrdiť nesúhlas a s uznesením oboznámiť rozhodovací orgán – MŽP.

Na zamietnutie pokračovania prieskumu sú banské firmy mimoriadne chúlostivé - zatiaľ čo zavedenie zákazu ťažby uránu do geologického zákona v lete t. r. sa zaobišlo bez akejkoľvek pozornosti či protestov banských firiem, ostatné dvojročné predĺženie prieskumu v r. 2013 si firma Ludovika Energy vydupala aj napriek protestu prokurátora (pričom neváhala siahnuť aj k vyhrážkami arbitrážou o vyše 20 mil. eur.)

Práve to svedčí o tom, že ak chceme reálne zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach je potrebné zabrániť v prvom rade pokračovaniu prieskumu - ktorého konečným cieľom je ťažba.

Tento prieskum nie je v záujme štátu, nie je v záujme kraja a nie je v záujme občanov. Je len v záujme súkromnej banskej firmy.

Toľko všetko, ďakujem za pozornosť.

 

 

Predniesol: Karol Labaš


_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Košický samosprávny kraj

 

U z n e s e n i e  č.

z 8.  zasadnutia  Zastupiteľstva  Košického samosprávneho kraja, 

konaného dňa 15. decembra 2014 v Košiciach

 

 

Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy

predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková

 

 

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa §4 písm. g) a  11 ods. 2 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

A. nesúhlasí

 

s avizovaným zámerom spoločnosti Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie lehoty geologického prieskumu v prieskumnom území „Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy“.

 

B. nesúhlasí

 

s dobývaním akýchkoľvek nerastov v chránenom ložiskovom území Košice VI, U – Mo rudy.

 

C. vyzýva

 

Ministerstvo životného prostredia, aby nevyhovelo žiadosti firmy Ludovika Energy s.r.o. ani prípadnej podobnej žiadosti iného subjektu a lehotu na geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková nepredĺžilo.

 

D. žiada

 

predsedu Košického samosprávneho kraja, aby s týmto uznesením oboznámil ministerstvo životného prostredia a spoločnosť Ludovika Energy s.r.o.

 

Hlasovanie k bodu číslo 2a - Postoj KSK k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1042619585764122&set=oa.380975998743346&type=1&theater