Košice žiadajú ministra hospodárstva SR, aby odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“

10.02.2014 16:01

NAJPRV SA HLASOVALO O ZARADENÍ DO PROGRAMU
návrh predložil poslanec Süli

 

POSLANCI NAPOKON HLADKO BEZ DISKUSIE SCHVÁLILI NÁVRH ROZŠÍRENÝ O MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR A VLÁDU SR. 

 

 

Uznesenie

z XXIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,

zo dňa 10. februára 2014                               číslo:

 

 

Žiadosť mesta Košice, aby minister hospodárstva SR odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. o) Štatútu mesta Košice, s poukázaním na platné uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 785/2013

A. vyzýva

ministra hospodárstva SR, aby odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“,

B. poveruje

primátora mesta Košice, aby s týmto uznesením oboznámil ministrov hospodárstva, životného prostredia a vládu SR.

 

(PÔVODNÝ NÁVRH TU)

HLASOVANIE SME SLEDOVALI S NAPÄTÍM...

 Poslanci Brixi, Géci, Grullingová, Briškár, Jenčová a Siksa odišli zo sály, asi, aby sa nemuseli zdržať alebo hlasovať proti. 

To isté Vargovčák a Jutka 

(Jutka mal pred voľbami do KSK plagáty s vetou "Stop ťažbe uránu"). 

Poslanci Petrenka a Sidor sa zdržali.
______________________________________________

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.