PF 2016 (ALEBO ČO NÁM PRINIESOL ROK 2015?)

04.01.2016 21:36

English version

 

Začiatok nového roka 2016 je vhodnou príležitosťou na obzretie sa za udalosťami roka predchádzajúceho aj pokiaľ ide o naše spoločné úsilie zabrániť ťažbe uránu na Jahodnej. Tu sú niektoré dôležité momenty roka 2015:

 

JANUÁR: Firma Ludovika Energy podala na MŽP návrh na predĺženie doby platnosti prieskumného územia Čermeľ-Jahodná až do r. 2025. Na zdôvodnenie svojho „nároku" na predĺženie uránového prieskumu na Jahodnej Ludovika do svojej žiadosti napísala napr. aj toto: „...predĺženie lehoty prieskumného územia je pre účely článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd spojené s majetkovými právami, ktorými si Ludovika Energy s.r.o. vynahradí svoje výdavky po nadobudnutí práva na prednostné určenie dobývacieho priestoru."

 

FEBRUÁR: Všetkých 6 dotknutých obcí (MČ Košice-Sever, MČ Košice-Myslava, Baška, Nižný Klátov, Vyšný Klátov, Košická Belá) i Košický samosprávny kraj zaslali ministerstvu nesúhlasné stanoviská k predĺženiu prieskumného územia Čermeľ-Jahodná a zároveň si uplatnili postavenie účastníka konania. O postavenie účastníka konania sa prihlásila aj naša organizácia ZO SZOPK Košice 2013 a niekoľko desiatok občanov Košickej Belej - MŽP všetkých týchto účastníkov z konania vylúčilo (ponechalo v ňom len Ludoviku Energy), následne však vydalo rozhodnutie, ktorým návrh Ludoviky na predĺženie uránového prieskumu zamietlo. Všetky dotknuté strany sa proti rozhodnutiam odvolali (obce a občania proti svojmu vylúčeniu z konania, Ludovika proti zamietnutiu predĺženia prieskumu). Na konci mesiaca sa o postavenie účastníka konania prihlásilo aj Mesto Košice, ktoré našu skoršiu výzvu, aby tak urobilo, najprv odmietlo - svoj názor zmenilo až po tom, čo ho k rovnakému kroku spoločným listom vyzvali všetci starostovia dotknutých obcí (a po tom, čo ministerstvo v prvom stupni návrh Ludoviky na predĺženie prieskumu zamietlo).

 

MAREC: Ludovika Energy poslala MŽP svoj rozklad (odvolanie) proti zamietnutiu predĺženia prieskumu. Opäť raz pritom vytiahla svoju osvedčenú „fintu", ktorú už úspešne použila v r. 2013 - vydieranie štátu vymáhaním odškodného (tentokrát vyčísleného na 22 miliónov eur). Zároveň v texte svojho odvolania opätovne presviedčala ministerstvo, že ak je v geologickom zákone napísané „môže predĺžiť", v skutočnosti to vraj znamená „musí predĺžiť".

 

APRÍL: Minister životného prostredia P. Žiga na tlačovej konferencii 16.4.2015 oznámil, že zamietol rozklad Ludoviky proti rozhodnutiu o nepredĺžení platnosti PÚ Čermeľ-Jahodná. Avšak v momente, keď Žiga hovoril prítomným novinárom vety ako „Od pondelka definitívne zaniká v lokalite prieskumné územie" či „Končí sa tým desaťročné obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľstvo v regióne", už evidovalo MŽP ďalšiu žiadosť Ludoviky o určenie nového prieskumného územia v lokalite Jahodnej (nové prieskumné územie Ludovika zámerne zavádzajúco nazvala „Kamenné" a deklarovala ho na „prieskum vzácnych zemín").

 

MÁJ: MČ Košice-Sever a obec Košická Belá, v ktorých katastroch leží novonavrhované PÚ Kamenné, poslali MŽP svoje žiadosti o účasť v danom konaní (naša organizácia ZO SZOPK Košice 2013 tak urobila už koncom apríla, hneď po tom, čo sme sa dozvedeli o existencii nového návrhu Ludoviky). Ministerstvo však dotknuté obce do konania neprizvalo, hoci tak v zmysle geologického zákona malo urobiť automaticky. Protiargument, že vraj „nejde o rádioaktívne nerasty", je len účelovou výhovorkou ministerstva, aby mu dotknuté samosprávy nemohli do konania o určení nového prieskumného územia na Jahodnej „kecať". Rádioaktivitu nerastov, ktorou geologický zákon zakladá samosprávam právo na účasť v konaní, priznal u vzácnych zemín aj predseda obvodného banského úradu, ktorý inak všemožne vychádza v ústrety uránovej firme.

 

JÚN: Ministerstvo obe dotknuté obce i ZO SZOPK Košice 2013 z konania o určení nového prieskumného územia na Jahodnej vylúčilo - všetci traja účastníci sa proti svojmu vylúčeniu odvolali. Ludovika Energy medzitým podala na Krajský súd v Bratislave žalobu, v ktorej žiada zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení starého PÚ Čermeľ-Jahodná do r. 2025 a medzi riadkami sa znovu vyhráža vymáhaním výpalného 22 miliónov eur. Právnym zástupcom Ludoviky Energy v tomto spore je Branislav Fridrich - bývalý asistent poslanca Smeru-SD a súčasného kandidáta na ústavného sudcu Mojmíra Mamojku.

 

JÚL: MŽP prerušilo konanie o určení nového prieskumného územia Kamenné do 10.5.2016 - dôvodom prerušenia má byť nesplnenie zákonnej podmienky, t.j. že žiadateľ (Ludovika) nevyhodnotil výsledky geologických prác v starom PÚ Čermeľ-Jahodná. Podľa geologického zákona by však dôsledkom nedodania príslušných záverečných správ s vyhodnotením výsledkov malo byť zamietnutie návrhu a nie iba prerušenie konania - ministerstvo tu opäť raz preukázalo neprimeranú ústretovosť k záujmom uránovej firmy.

 

AUGUST: Verejnosť sa dozvedela, že Ludovika Energy je (a to nie prvýkrát) dlžníkom Sociálnej poisťovne. Z internetu zároveň zmizla jej webová stránka, ktorá predtým niekoľko rokov šírila demagógiu o „neškodnosti" uránovej ťažby na Jahodnej.

 

SEPTEMBER: Minister životného prostredia P. Žiga na základe odporúčania rozkladovej komisie zrušil rozhodnutia svojich úradníkov na sekcii geológie MŽP o vylúčení MČ Košice-Sever, Košickej Belej a ZO SZOPK Košice 2013 z konania o novom prieskumnom území. Ich postavenie ako účastníkov konania však priamo nepotvrdil, len „vec vrátil ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie".

 

OKTÓBER: Austrálska firma Forte Energy, ktorá v júni roku 2014 vytvorila spoločný podnik s matkou Ludoviky Energy - kanadskou firmou European Uranium Resources (EUU) na rozvoj uránových projektov Jahodná-Kurišková a Novoveská Huta a viac než rok platila väčšinu výdavkov Ludoviky, oznámila vycúvanie z oboch projektov a svoj odchod zo Slovenska. Uvoľnila tak herné pole ďalším dvom záujemcom o košický urán.

 

NOVEMBER: Na verejnosť prenikli informácie, že o ťažbu uránu na Jahodnej má záujem - po voľbách - česká firma Uranium Industry. Jej riaditeľ najprv vyhlásil „Věříme, že realizace projektu v rámci česko-slovenského konsorcia firem by mohla být pro tamní politiky přijatelnější než v režii kanadského hráče a se získáním těžební licence bychom tak perspektivně mohli uspět. Projekt je kompletně hotov včetně plánů na podzemní závod, chybí jen získání dobývacího prostoru od slovenského ministerstva životního prostředí“, aby neskôr (po tom, čo sa o problém začali zaujímať novinári) svoj záujem rýchlo poprel. Onedlho na to firma Ludovika Energy zmenila majiteľa i konateľa - kanadskú firmu EUU v jej pozadí vystriedal RNDr. Dušan Obernauer, CSc. z Bratislavy, ktorý je riaditeľom bansko-geologickej s.r.o.-čky GEO-TECHNIC-Consulting (GTC). Firma GTC fungovala ako subdodávateľ Ludoviky (a vykonávateľ uránových vrtov na Jahodnej) už od roku 2005, angažovala sa aj v ďalších nežiaducich ťažobných projektoch na Slovensku (Kremnica, Detva) a má väzby na 12 rôznych kanadských banských firiem. Sotva je teda možné dúfať, že nový majiteľ Ludoviky Energy prevzal túto firmu aby vyrovnal jej dlhy a aby sa z Jahodnej stiahol.

 

DECEMBER: V pondelok 14.12.2015 uplynuli presne 3 roky od podpisu uránového memoranda „o porozumení a spolupráci v energetickom sektore" medzi kanadskou firmou EUU a vtedajším ministrom hospodárstva Malatinským. Na jeho zrušenie odvtedy vyzvali Malatinského resp. jeho 3 nástupcov v ministerskom kresle (Pavlisa, Kažimíra a Hudáka) postupne Mestské zastupiteľstvo Košice, zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja, miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sever a opakovane i ZO SZOPK Košice 2013 - bezvýsledne.

 

Okrem vyššie uvedených udalostí sme v roku 2015 zaregistrovali aj ďalšie - napríklad dve veľké banské havárie (v USA a v Brazílii), ktoré spôsobili obrovské ekologické škody a opätovne poukázali na „bezpečnosť" banských prevádzok. Jedna banská prevádzka - ťažba magnezitu - bola pritom v tichosti otvorená aj v Košiciach (na Bankove) a verejnosť o nej nemá prakticky žiadne informácie (pochybnosti vzbudzuje aj staršie stretnutie súčasného majiteľa bane Bankov s bývalým riaditeľom Ludoviky Bartalským). Taktiež sa opätovne preukázala blízkosť premiéra Fica a strany Smer-SD k banskej lobby (kauza „alobal"). Spomenúť môžeme aj niektoré dielčie úspechy, ako napríklad presadenie aspoň akých-takých protiuránových formulácií do Programu rozvoja mesta 2015-2020 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 2016-2022.

 

Na záver si zaželajme veľa síl popasovať sa s výzvami, ktoré nám prinesie nový rok 2016 - a nebude ich málo: pokračujúce (prerušené) konanie o určení nového prieskumného územia na Jahodnej, snaha Ludoviky zvrátiť zrušenie predchádzajúceho prieskumného územia a vymáhať uránové výpalné 22 miliónov eur žalobou na súde, potenciálne žiadosť o určenie dobývacieho priestoru alebo príchod českej uránovej firmy či neustále snahy meniť zákony (geologický, banský, stavebný) tak, aby uľahčili život ťažbárom a znížili vplyv občanov. Samozrejme, to všetko až po voľbách...

 

English version

 

​ZO SZOPK Košice 2013​

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU