Otvorený list novému ministrovi životného prostredia k otázke hroziacej ťažby uránu v Košiciach

15.04.2016 14:20

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

základná organizácia Košice 2013 (ZO SZOPK Košice 2013)
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com

 

 

Ing. László Solymos – minister životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

V Košiciach, 15.4.2016

 

English version
 

Vážený pán minister,

blahoželáme Vám k vymenovaniu do funkcie ministra životného prostredia SR a želáme Vám veľa úspechov v práci.

Potešilo nás, keď sme si v tlači prečítali Vaše vyjadrenie o tom, že vo svojej novej funkcii chcete uplatňovať otvorenú politiku v rámci tzv. zelenej tripartity a komunikovať s odborníkmi, zväzmi a mimovládnymi organizáciami. K tejto otvorenej komunikácii sa hlásime aj my – Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013. Naša organizácia sa okrem viacerých iných aktivít týkajúcich sa ochrany životného prostredia v Košiciach (ochrana stromov a parkov v meste, podpora ekologickej dopravy a pod.) od roku 2013 intenzívne venuje najmä prevencii jedného z najväčších možných budúcich ohrození životného prostredia občanov Košíc a širokého okolia, teda ťažby a spracovania rádioaktívnych nerastov v rekreačnej oblasti Jahodná-Kurišková.

V tejto súvislosti musíme bohužiaľ konštatovať, že zo strany predchádzajúceho vedenia ministerstva životného prostredia sme sa pri našich snahách zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach len málokedy stretli s ústretovým prístupom. Práve naopak, i napriek tomu, že primárnym poslaním ministerstva životného prostredia je (alebo by aspoň mala byť) ochrana životného prostredia, v uplynulých rokoch sme boli svedkami viacerých rozhodnutí, ktorými ministerstvo opakovane vychádzalo v ústrety firmám usilujúcim sa presadiť ťažbu uránu v Košiciach namiesto toho, aby hájilo záujmy dotknutých občanov a samospráv, ktorí sú jednoznačne a zásadne proti nej. Ako príklad môžeme uviesť rozhodnutie ministerstva životného prostredia z 31.1.2013, ktorým rozhodlo o predĺžení prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná do 19.4.2015 bez toho, aby do konania prizvalo dotknuté obce a zohľadnilo ich nesúhlasné stanovisko, čím porušilo zákon (proti tomuto porušeniu zákona následne podala protest generálna prokuratúra). Ďalším konkrétnym príkladom neprimeranej ústretovosti ministerstva voči uránovej firme sú rozhodnutia z júna 2015, ktorými boli z konania o určení nového prieskumného územia Kamenné v tej istej lokalite vylúčené všetky dotknuté obce čo sa doň prihlásili. (Rozhodnutia o vylúčení boli následne na základe podaných odvolaní zrušené ministrom, ktorý však obciam účasť v konaní priamo nepriznal, len vrátil vec príslušnej sekcii ministerstva na nové prejednanie - sekcia zatiaľ nové rozhodnutie nevydala.)

K napísaniu tohto listu nás bezprostredne podnietilo, keď sme sa dozvedeli, že ministerstvo životného prostredia dňa 7.4.2016 (teda už pod Vaším vedením) obnovilo konanie o určení nového prieskumného územia Kamenné v oblasti uránového ložiska na Jahodnej (formálne deklarovaného na prieskum tzv. vzácnych zemín, ktoré sú ale tiež rádioaktívne). Toto konanie iniciovala uránová firma Ludovika Energy ešte 20.4.2015 a od 25.6.2015 bolo prerušené, hoci v zmysle § 23 ods. 11 písm. f) geologického zákona mohlo a malo byť zastavené, keďže navrhovateľ ministerstvu nedodal všetky povinné podklady. Tento postup ministerstva (resp. jeho odboru štátnej geologickej správy), keď prerušením konania ponechalo uránovej firme otvorenú možnosť získať nové prieskumné územie a kontrolu nad uránovým ložiskom Jahodná-Kurišková na ďalšie 4 roky, vnímame ako ďalší jednoznačný dôkaz prouránového postoja ministerstva, resp. príslušných zamestnancov.

Vzhľadom na vyššie spomínané obnovené konanie o určení prieskumného územia Kamenné Vás chceme vyzvať, aby ste zo svojej pozície dohliadli na to resp. zabezpečili, že príslušné organizačné zložky ministerstva životného prostredia SR v ňom budú rešpektovať nesúhlasné postoje dotknutých samospráv s určením nového prieskumného územia na rádioaktívne nerasty v ich katastrálnom území a aby na ich základe návrh na určenie prieskumného územia zamietli. Taktiež očakávame, že v tomto i v prípadných ďalších konaniach týkajúcich sa prieskumu rádioaktívnych nerastov bude ministerstvo rešpektovať postavenie dotknutých obcí a samosprávneho kraja ako plnohodnotných účastníkov konania, t.j. že nebude jednostranne a neodôvodnene zvýhodňovať subjekt, ktorý určenie prieskumného územia navrhuje, ako sa to dialo doteraz.

V súvislosti s problematikou ohrozenia životného prostredia Košíc a okolia ťažbou a spracovaním uránu si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj žalobu uránovej firmy Ludovika Energy, s.r.o., ktorú podala na Krajský súd v Bratislave voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia SR o nepredĺžení platnosti predchádzajúceho prieskumného územia Čermeľ-Jahodná, určeného v r. 2005 o ďalších 10 rokov, t.j. do roku 2025 a na základe ktorej sa vyhráža vymáhaním kompenzácie („výpalného“) vo výške 23 miliónov eur. Podľa nášho názoru táto žaloba – za predpokladu zákonného a objektívneho rozhodovania príslušného súdu a za predpokladu, že obhajoba ministerstva v danom súdnom konaní nebude zámerne nedostatočná – nemá najmenšiu šancu byť úspešná, keďže platný geologický zákon vo svojom znení jednoznačne stanovuje, že ministerstvo prieskumné územie "môže predĺžiť", t.j. nie "musí predĺžiť". Slovenská republika ani Ministerstvo životného prostredia SR sa nikdy a ničím nezaviazali umožniť firme ťažbu uránu na Jahodnej. Vzhľadom na jednoznačne odmietavé stanoviská verejnosti, ktoré uránové aktivity v Košiciach sprevádzali od úplného začiatku v roku 2005 sa Ludovika Energy mohla slobodne rozhodnúť tento svoj neperspektívny projekt ukončiť už oveľa skôr a nemrhať finančnými prostriedkami svojich zahraničných materských firiem - ak tak neurobila, je to len jej vlastná chyba. Neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by mal jej podnikateľskú stratu nahrádzať štát. Chceme veriť, že ministerstvo životného prostredia pod Vaším vedením i v tejto otázke zabezpečí účinnú obhajobu záujmu občanov a nedopustí vyplatenie neodôvodnených kompenzácií špekulantom.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť i na novelu geologického zákona z r. 2014, iniciovanú Vaším predchodcom, ktorá by mala brániť ťažbe uránu, v skutočnosti však ťažbe nebráni, len určuje podmienky jej povolenia. To, že uránová firma namiesto ukončenia svojich aktivít na Jahodnej si v r. 2015 podala žiadosť o nové prieskumné územie i o nové geologické oprávnenie najlepšie poukazuje na skutočnosť, že danú legislatívnu zmenu nepovažuje za účinnú prekážku svojich snáh o ťažbu. Na nedostatky prijatej novely poukázala i naša organizácia krátko po jej prijatí na stránke https://uran-kosice.webnode.sk/news/stanovisko-k-novele/

 

Za Vašu pomoc a podporu občanov v boji proti ťažbe a spracovaniu uránu vopred ďakujeme!

 

Ak máte doplňujúce otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať.

(V prípade ochoty z Vašej strany sme pripravení sa k tejto téme stretnúť aj osobne.)

 

S pozdravom,

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda ZO Košice 2013

 

 

 

Prílohy:

1.      Protest prokurátora proti rozhodnutiu ministerstva životného prostredia z 31.1.2013

2.      Rozhodnutie ministerstva životného prostredia o vylúčení MČ Košice-Sever z konania o určení prieskumného územia Kamenné

3.      Rozhodnutie ministra životného prostredia o rozklade MČ Košice-Sever

 

Na vedomie:

1.      výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

2.      poslanci Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku

3.      vybrané médiá


English version