OTVORENÝ LIST MINISTROVI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PETROVI ŽIGOVI

27.08.2013 19:33

Ing. Peter Žiga, PhD. - minister
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

english version anglická verzia


Vážený pán minister,


obraciame sa na Vás nielen ako na ministra životného prostredia, ale aj ako na rodeného Košičana a odporcu ťažby uránu na Jahodnej. So znepokojením sme prijali informáciu z médií, že ťažobná firma Ludovika Energy sa prostredníctvom svojej materskej firmy European Uranium Resources začala Slovensku vyhrážať medzinárodnou súdnou arbitrážou.
Údajným dôvodom na podanie medzinárodnej súdnej žaloby voči Slovenskej republike má byť Vaše rozhodnutie, ktorým ste vyhoveli protestu generálnej prokuratúry a zrušili predchádzajúce nezákonné rozhodnutie Vášho ministerstva o predĺžení prieskumného územia pre firmu Ludovika Energy.

Toto konanie firmy Ludovika Energy a jej materskej spoločnosti European Uranium Resources považujeme za neprimeraný nátlak nielen na Vaše ministerstvo ale aj na slovenskú verejnosť. Očakávame, že Vaše ministerstvo a predovšetkým Vy osobne tomuto nátlaku nepodľahnete a v ďalšom rozhodovaní v tejto veci sa budete riadiť zákonom, budete prihliadať na záujmy dotknutých občanov a najmä na poslanie Vášho ministerstva, ktorým by mala byť ochrana životného prostredia! V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme pripomenúť Vaše vyjadrenia, ktoré odzneli na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 15. 4. 2013, kde ste o. i. vyhlásili "Som zásadne proti ťažbe uránu na Jahodnej" a "Urobím všetko preto, aby som ťažbe uránu na Jahodnej zabránil". Teraz máte nielen príležitosť, ale dokonca povinnosť, premeniť tieto vyhlásenia na činy!

Uskutočnenie medzinárodnej súdnej arbitráže, ktorým sa Slovensku vyhráža uránová firma, nie je vôbec isté a jej výsledok je nemožné dopredu predvídať - viď rozdielne právne názory na konanie o predĺžení prieskumného územia prezentované generálnou prokuratúrou a uránovou firmou. Ak by Vaše ministerstvo tomuto nátlaku ustúpilo, znamenalo by to, že nie je schopné napĺňať svoje základné poslanie a rezignuje na ochranu životného prostredia. Zároveň by takéto rozhodnutie mohlo pre Slovensko znamenať riziko žalôb zo strany európskych inštitúcií kvôli nedodržaniu európskych právnych noriem v oblasti ochrany životného prostredia a participácie verejnosti na rozhodovaní o environmentálnych otázkach (Natura 2000, Aarhuský dohovor a ďalšie).


Dúfame, že zabezpečíte, aby sa tak nestalo! 

V mene občanov odmietajúcich ťažbu a spracovanie uránu v KošiciachZO SZOPK Košice 2013JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský - predseda
Ing. Martin Ondera, PhD.
Ing. Karol Labaš


V Košiciach, 27. 8. 2013


Na vedomie:

1. výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2. médiá

 

english version anglická verzia

 
 

***********************************************************************************

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.