ODPOVEĎ PRIMÁTORA MESTA KOŠICE NA VÝZVU ZO SZOPK KOŠICE 2013...

19.02.2015 20:00

19. 02. 2015 - mesiac po odoslaní našej výzvy primátorovi, aby sa (v súlade s platným zákonom o správnom konaní) domáhal pre mesto Košice účasti v konaní o predĺžení prieskumného územia Čermeľ-Jahodná - sme od neho dostali odpoveď.

V nej si primátor osvojil účelový výklad geologického zákona, podľa ktorého dotknuté obce údajne nie sú účastníkmi konania o predĺžení prieskumného územia - túto argumentáciu okrem neho zhodou okolností s obľubou používa aj Ludovika Energy. Pravda je však iná - geologický zákon účastníkov konania o predĺžení prieskumného územia priamo nevymenúva, a teda by sa na toto konanie mal vzťahovať § 14 ods. 1 správneho poriadku, ktorý hovorí:

"Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak."


Výzva primátorovi, aby sa (v súlade s platným zákonom o správnom konaní) domáhal pre mesto Košice účasti v konaní o predĺžení prieskumného územia Čermeľ-Jahodná ....

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU