Odborná pracovná skupina primátora

16.06.2014 23:15

STANOVISKO KU SPRÁVE O ČINNOSTI 

"ODBORNEJ PRACOVNEJ SKUPINY"

Predloženej poslancom na XXV. mestskom zastupiteľstve 16.6.2014

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. o) Štatútu mesta Košice 

B. poveruje primátora mesta Košice 

- vytvorením odbornej pracovnej skupiny na identifikáciu možných rizík... 

- určením nezávislého vedúceho pracovnej skupiny ...

 

Uznesením č. 578/2013 (TU) Mestské zastupiteľstvo v Košiciach poverilo primátora mesta Rašiho (na jeho vlastný podnet) vytvorením odbornej pracovnej skupiny na identifikáciu možných rizík vyplývajúcich z prieskumnej činnosti v lokalite Jahodná – Kurišková, zloženej z odborných útvarov mesta, externých odborníkov z oblasti hydrogeológie, radiačnej hygieny a ochrany zdravia, monitoringu životného prostredia, geológie a zástupcov verejnosti. Primátora ďalej zastupiteľstvo poverilo, určením nezávislého vedúceho pracovnej skupiny, ktorý bude informovať mestské zastupiteľstvo o záveroch z jej činnosti. (Na kreovaní skupiny sa zastupiteľstvo nepodieľalo, členov nevolilo ani neschvaľovalo.) 

 

FORMÁLNE NEDOSTATKY PREROKOVANIA:

 

Bod sa nenachádzal v oficiálnom programe rokovania a taktiež nebolo hlasované ani o jeho dodatočnom zaradení.

Primátor v záverečnom bode rokovania „rôzne“ iba poprosil poslancov, aby mohol so správou vystúpiť docent Jacko, vedúci OPS.

Na záver svojho vystúpenia Doc. Jacko upresnil, že prednesené bolo stanovisko členov (teda nie OPS).

Písomný materiál k bodu poslancom v rozpore s rokovacím poriadkom nebol predložený (až dodatočne - na požiadanie poslancov).

Hoci písomný materiál, ktorý poslanci obdržali, je datovaný 30. mája 2014, podľa našich informácií sa členovia OPS mali k nemu vyjadrovaťaž do 12. júna 2014, pričom pripomienky niektorých z nich neboli do správy zapracované.

 

NEDOSTATKY ČINNOSTI SKUPINY

 

OPS napriek konfliktu záujmov prizvala na svoje rokovania riaditeľa prieskumnej firmy Ludovika Energy, ktorý činnosť OPS výrazne ovplyvňoval. Jeho stanovisko k vlastným prieskumom sa bez preverenia vydáva za oficiálne stanovisko skupiny a spor firmy Ludovika Energy s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) o predĺženie geologických prieskumov bol dokonca prezentovaný ako dôvod na niekoľkomesačné zablokovanie činnosti skupiny.

 

Odborná pracovná skupina nemá zasahovať do kompetencií MŽP, ktoré je zo zákona povinné vykonávať štátny geologický dozor (§ 37 geologického zákona) za účelom kontroly dodržiavania podmienok vykonávania geologického prieskumu a ani do činnosti ďalších kompetentných organizácií. Jej členmi nemôžu byť zástupcovia týchto orgánov a organizácií.

Táto skupina sa môže len dopytovať, ako bol zabezpečený štátny geologický dozor prípadne dozor iných kompetentných štátnych orgánov a ku akým výsledkom dospeli. Komisia môže zistiť pochybenia pri výkone štátneho odborného dozoru - nezistila. Závery odbornej pracovnej skupiny by mali vychádzať z výsledkov nezávislých kontrol Ministerstva a nie z neobjektívnych podkladov, ktoré jej vypracuje prieskumná firma. Zriadená pracovná skupina, keďže nedisponuje príslušnými

kompetenciami, nemôže nahradiť nečinnosť MŽP v oblasti kontroly dodržiavania podmienok vykonávania geologického prieskumu v prieskumnom území.

 

Odborná pracovná skupina nedostatky nezistila – aj keď ich zistiť mohla a mala (ako sa ich nezávisle od činnosti OPS podarilo zistiť ZO SZOPK Košice 2013...

 

 

V Košiciach, 16. 6. 2014

 

Občianska iniciatíva „Urán Košice STOP“

ZO SZOPK Košice 2013

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský


Pozrite si záznam (video TU )

************************************************************************************************************************************

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.


ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU MUSÍ BYŤ
PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU