STANOVISKO KU NÁVRHU NOVELY GEOLOGICKÉHO ZÁKONA - ZÁKAZU ŤAŽBY URÁNU NA SLOVENSKU

21.05.2014 13:41

Vítame snahu o legislatívne zakotvenie zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov v Slovenskej republike. (TU)  Sme radi, že návrh zákona je v súlade s princípom posilňovania priamej demokracie pri spravovaní samosprávnych záležitostí obyvateľmi.

 

Máme však obavu, že predložený návrh rieši spôsobom, ktorý môže byť spochybniteľný aj právne napadnuteľný pre nepriamu novelu Banského zákona prostredníctvom novely Geologického zákona.  (Predkladaný návrh zákona obsahuje aj návrh novely Banského zákona, Zákona  o obecnom zriadení , Zákona  o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Zákona o meste   Košice v znení  neskorších predpisov).
Deklarovanej snahe o posilňovaní priamej demokracie protirečí zúžený okruh občanov, ktorí sa budú môcť vyjadriť v referende ku zámeru ťažiť a spracovávať rádioaktívne nerasty.

Sme radi, že predkladateľ zákona priznáva , že „Dobývanie rádioaktívnych nerastov predstavuje činnosť s výrazným zásahom do práva na priaznivé životné prostredie a potenciálom ho ohroziť a poškodiť a tiež predstavuje potenciálny zásah do zdravia populácie.“ Negatívne účinky z dobývania a riziká by rozhodne zasiahli oveľa väčší okruh obcí než len tie, o ktorých zákon uvažuje, t.j. v ktorých území by sa nachádzal dobývací priestor...  Právo vyjadriť sa v referende by mali mať minimálne obce: 1.  v katastrálnom území ktorých sa majú použiť technológie pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zušľachťovaní rádioaktívnych nerastov a pri likvidácii a sanácii banských diel spojených s dobývaním nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami alebo  2. má byť umiestnená skládka (úložisko, odkalisko a podobne) odpadov z banskej činnosti a zo spracovania nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami 3. obce bezprostredne susediace s obcou uvedenou v bode 1.

V prípade nevyslovenia súhlasu v miestnom referende navrhovaná novela pripúšťa príliš skoré opakovanie referenda (len 3 roky - malo by byť aspoň 4 roky ako volebné obdobie) a zároveň nevyžaduje opakovanie referenda po uplynutí určitého času pri súhlasnom výsledku (Podľa predloženého návrhu nesúhlas platí 3 roky súhlas navždy...) Súhlasné stanovisko ku ťažbe by nemalo byť staršie ako 4 roky. Pri opakovanom referende v jednej obci by sa mali vykonať referendá vo všetkých dotknutých obciach.

V dnešnej ekonomickej situácii obcí nie je zanedbateľná ani otázka, kto bude znášať náklady referenda.

Pokiaľ by si predkladateľ (MŽP) si osvojil filozofiu §30 Banského zákona (MH) mohol riešiť problém na „svojom vlastnom ihrisku“ - v Geologickom zákone:
Náš návrh § 24a
Osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch 
Dobývanie rádioaktívnych nerastov je zakázané, okrem prípadu, ak v referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas obyvatelia vyššieho územného celku (samosprávneho kraja), v územnom obvode ktorého sa nachádzajú obce, 1.  v katastrálnom území ktorých sa majú použiť technológie pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zušľachťovaní rádioaktívnych nerastov a pri likvidácii a sanácii banských diel spojených s dobývaním nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami alebo 2. má byť umiestnená skládka (úložisko, odkalisko a
podobne) odpadov z banskej činnosti a zo spracovania nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami 3. obce bezprostredne susediace s obcou uvedenou v bode 1.

Problém by mohol byť riešiteľný aj bez zmeny geologického  zákona spôsobom, ktorý sme zadefinovali vo Výzve predsedovi vlády R. Ficovi (TU), v ktorej sme ho požiadali, aby okamžite vykonal opatrenia, na základe ktorých ministerstvo hospodárstva zmení svoje negatívne vyjadrenia vo vzťahu ku legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch – odblokuje územné plány. Upozornili sme ho na to, že nesúhlasné stanoviská ministerstva nerešpektujú stanoviská verejnost a dotknutých samospráv... Vyriešením tejto požiadavky by sa riešili otázky nielen ťažby uránu, ale aj ťažby zlata s použitím kyanidovej technológie.

 


 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Ladislav Rovinský, predseda ZO Košice 2013

 

************************************************************************************************************************************

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.


ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU MUSÍ BYŤ
PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU