MYŠLIENKY URÁNOVÉHO MEMORANDA SA UPLATŇUJÚ - NADREZORTNE

21.02.2013 11:42

PRIPRAVUJE SA NOVELA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA 

(ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Súčasné znenie §23 ods. 1
Konanie o určení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu ministerstvu. Konanie o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu držiteľa prieskumného územia; toto konanie môže v prípade verejného záujmu začať ministerstvo aj z vlastného podnetu alebo v konaní o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z podnetu dotknutej obce alebo dotknutého samosprávneho kraja.

Navrhované znenie §23 ods. 1
Konanie o určení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu ministerstvu. Konanie o zmene prieskumného územia, predĺžení doby platnosti, zmluvnom prevode alebo o zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu držiteľa prieskumného územia; toto konanie môže v prípade verejného záujmu začať ministerstvo aj z vlastného podnetu alebo v konaní o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z podnetu dotknutej obce alebo dotknutého samosprávneho kraja, ak držiteľ prieskumného územia poruší opakovane povinnosti ustanovené rozhodnutím o určení prieskumného územia alebo právnymi predpismi vydanými k ochrane životného prostredia.

 


HĽADAJTE ROZDIEL. KOMU TO POMÔŽE ?

 

Z dôvodovej správy: "...Vylúčením obcí a samosprávnych krajov ako účastníkov konania z konaní o určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov sa posilňuje predovšetkým postavenie štátu, ktorý tak má neobmedzenú možnosť prístupu k svojmu nerastnému bohatstvu...."

 

Znepokojujúce je najmä tvrdenie v predkladacej správe k návrhu novelizácie geologického zákona (569/2007 Z.z.):
„Taktiež sa upravuje postavenie obcí a samosprávnych krajov k vybraným druhom administratívnych konaní, a to z toho dôvodu, že týmto subjektom bolo doterajšou právnou úpravou priznané neadekvátne postavenie.

 

Vylúčením obcí a samosprávnych krajov ako účastníkov konania z konaní o určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov sa posilňuje predovšetkým postavenie štátu a banských spoločností a oslabuje pozícia obcí a samosprávnych krajov - a v konečnom dôsledku občanov....

 

 

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU (TU)