MINISTER ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTIL DO HRY PRIESKUM URÁNOVÉHO LOŽISKA V KOŠICIACH (tlačová správa)

19.12.2017 00:07

Minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd) ignoroval názor všetkých dotknutých obcí aj Košického kraja a priklonil sa na stranu uránovej firmy. Tá teraz môže znovu predbežne počítať s tým, že bude môcť pokračovať v prípravách na ťažbu uránu v Košiciach.

 
Minister Sólymos svojím rozhodnutím zo dňa 1.12.2017 (príloha č. 1) vyhovel rozkladu firmy Ludovika Energy a zrušil prvostupňové rozhodnutie Odboru štátnej geologickej správy MŽP, ktorým bolo 28.6.2017 zastavené konanie vo veci určenia prieskumného územia (PÚ) Kamenné v lokalite Jahodná. Postavil sa tak proti nesúhlasným stanoviskám Košického samosprávneho kraja, mesta Košice, MČ Košice-Sever i obce Košická Belá.
 
Hoci navrhované PÚ Kamenné bolo Ludovikou účelovo deklarované na „nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy“, zahŕňa celú plochu chráneného ložiskového územia uránovo-molybdénových rúd v lokalite Jahodná-Kurišková a je zhodné s predchádzajúcim návrhom PÚ deklarovaným na „nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy a nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín“. Daný návrh bol v minulosti ministerstvom právoplatne zamietnutý a toto zamietavé rozhodnutie bolo vo februári t.r. potvrdené aj samotným ministrom. Aktuálne však minister (resp. jeho osobitná poradná komisia) v rozhodnutí tvrdia, že – aj keď ide o to isté územie, tú istú firmu a tie isté dotknuté samosprávy – formálne nejde o ten istý návrh a treba o ňom preto rozhodovať nanovo.
 
Hoci fakt, že v prípade aktuálneho PÚ Kamenné ide len o formálnu úpravu predchádzajúceho návrhu priznala aj samotná uránová firma (keď žiadala o vyjadrenie Okresného úradu Košice), minister i jeho osobitná rozkladová komisia si to zrejme nevšimli... Takisto si neuvedomili (alebo nechceli uvedomiť?), že všetky návrhy Ludoviky Energy o určenie nových PÚ na Jahodnej (deklarovaných na rôzne iné typy nerastov) sú motivované iba snahou udržať si kontrolu nad uránovým ložiskom využívajúc pritom nedokonalosť platného geologického zákona, ktorý priznáva samosprávam postavenie účastníkov konania len v prípade prieskumu rádioaktívnych nerastov.
 
Bohužiaľ, v prípade aktuálneho rozhodnutia nejde zďaleka o jediný prípad, keď MŽP resp. sám minister uprednostnili záujem banskej firmy pred záujmom dotknutých občanov a samospráv. Napr. v apríli tohto roku MŽP odmietlo zveriť inštitút „ochrany a evidencie“ uránového ložiska na Jahodnej Štátnemu geologickému ústavu D. Štúra a ponechalo ho pod kontrolou Ludoviky Energy, hoci s ňou vedie 4 súdne spory (viď prílohy č. 2 a 3). V dávnejšej minulosti zase neprizvalo do konania o PÚ Kamenné ako účastníkov dotknuté samosprávy a keď sa prihlásili samé, vylúčilo ich (samosprávy boli napokon do konania vrátené na základe úspešných podaných rozkladov).
 
V neposlednom rade je potrebné pripomenúť aj záhadnú „chybu“ v prílohe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou, kde je v časti upravujúcej výhrady Slovenskej republiky „omylom“ uvedený 9 rokov neplatný geologický zákon, ktorý dotknutým samosprávam nepriznáva takmer žiadne práva a to dokonca ani v prípade prieskumu rádioaktívnych nerastov. MŽP si túto chybu „nevšimlo“ ani v rámci medzirezortného pripomienkového konania k CETA. „Zbadalo“ ju až potom, ako na vec upozornili o.z. Brečtan so ZO SZOPK Košice 2013 hromadnou pripomienkou verejnosti (viď príloha č. 4) – vtedy túto pripomienku uplatnilo ako zásadnú aj MŽP (momentálne je označená ako „čiastočne akceptovaná“).
 
MŽP SR, zdá sa, kopí vlastné chyby a nie nepodstatné. Je to iba náhoda, alebo niečo nimi sleduje?
 
 
SLOVENSKÝ ZVÄZ OCHRANCOV PRÍRODY A KRAJINY
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE 2013 (ZO SZOPK KOŠICE 2013)
Ulica pokroku 7, 
040 11 Košice, tel: +421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com
 
 
Prílohy:
Rozhodnutie ministra životného prostredia č. 8380/2017-9.2 (44/2017 – rozkl.) z 1.12.2017 o vyhovení rozkladu firmy Ludovika Energy
Odpoveď ministra životného prostredia č. 6165/2017-1.17 zo 4.8.2017 na list ZO SZOPK Košice 2013 zo 17.4.2017
List ZO SZOPK Košice 2013 ministrovi životného prostredia zo 17.4.2017 (Upozornenie na neodôvodnené zvýhodňovanie firmy Ludovika Energy)
Spoločné tlačové vyhlásenie o.z. Brečtan a ZO SZOPK Košice 2013 z 27.11.2017: "Obchodná zmluva medzi EU a Kanadou (CETA) môže byť kvôli chybe slovenských úradníkov zneužitá banskými firmami"
Tlačová správa