Mestske zastupitelstvo 16.09.2013 (k bodom 21 a 22 programu MZ)

16.09.2013 15:59

 


(Ku bodom 21 a 22 MZ 16.09.2013)
Informácie o absencii prípravy zmien a doplnkov Územného plánu HSA Košice – lokalita CHLÚ Jahodná – Kuríšková

 

14.12. 2012 Minister hospodárstva podpísal memorandum s ťažobnou spoločnosťou. Bez prerokovania vo vláde a bez toho, aby o rokovaniach informoval orgány samosprávy – napriek tomu, že MZ ťažbu a spracovanie uránovej rudy v Košiciach odmietlo. Mesto na toto memorandom nereagovalo.

 

10.02. 2013 výzva občanov Mestskému zastupiteľstvu: ako občania sme znepokojení a žiadame, aby sa MZ vzniknutou situáciou na najbližšom rokovaní zaoberalo a aby prijalo uznesenia o odmietnutí memoranda o spolupráci medzi ministrom a ťažobnou spoločnosťou a o bezvýhradnom odmietnutí ťažby a spracovania uránu na najbližších 50 rokov. Mesto memorandum neodmietlo a neprijalo žiadne opatrenia na zabránenie ťažby a spracovania uránu.
 

15.04.2013 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo doterajší  odmietavý postoj mesta Košice k zámeru ťažby a spracovania uránu v meste Košice v lokalite  Jahodná – Kuríšková. Uznesenie má len deklaratórnu povahu, nevytvára žiadne relevantné prekážky ťažbe.

 

12.06.2013  oznámilo Mesto Košice začatie obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice ZaD 2013.

Napriek tomu, že primátor a poslanci viackrát prehlásili, že sú zásadne proti ťažbe uránu, t.j. že je záujem mesta Košice, aby sa urán v Košiciach neťažil a nespracovával,  tento záujem mesta Košice nebol premietnutý do zadania pre obstaranie zmien sa doplnkov územného plánu HSA Košice 2013.

Cieľom obstarania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013 pritom bolo zosúladenie jeho záväznej časti so záujmami mesta Košice, so záväznou časťou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja a s aktuálnymi právnymi predpismi.

 

24.06.2013 sa uskutočnilo verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013" s odborným výkladom spracovateľa. Tu sme sa mohli presvedčiť, že veľká časť navrhovaných zmien a doplnkov nezodpovedala cieľom obstarania a o tom, že záujem mesta Košice neťažiť a nespracovávať urán na území mesta nebol premietnutý do zadania pre obstaranie zmien sa doplnkov územného plánu HSA Košice 2013.

Samotný fakt, že predmetné územie nebolo zaradené do súboru lokalít, ktoré sú predmetom návrhu ZaD ÚPN HSA Košice 2013 (objednávky mesta Košice), nie je dôvodom na to, aby ich obstarávateľ nezaradil dodatočne.

 

04.07.2013  sme vyzvali primátora v mene všetkých odporcov ťažby (medzi ktorých sa hlási aj on), aby v rámci prebiehajúceho pripomienkovania ZaD ÚPN HSA Košice 2013 presadil do záväznej časti územného plánu explicitný zákaz ťažby vo vymedzenom prieskumnom území. Požiadavku podporilo ku dnešnému dňu viac ako 1000 občanov. Odpovede sme sa nedočkali

 

12.07.2013 viacerí občania využili to, že verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí obstarávania. Podali písomné pripomienky – požiadavky o doplnenie do záväznej časti ÚNP HSA Košice: Zákaz ťažby v prieskumnom území Čermeľ-Jahodná – U, Mo rudy.  Zdôvodnenie: Predmetné územie je tradičnou prímestskou rekreačnou oblasťou s vybudovaným zázemím. Takto ho definuje aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a so zachovaním tohto charakteru ráta aj overovacia štúdia lesoparku Bankov. Ložisko uránu je umiestnené v centre Chráneného vtáčieho územia európskeho významu Volovské vrchy a na hranici ďalšieho Chráneného územia európskeho významu Stredné Pohornádie (Natura 2000). Ťažba v akejkoľvek forme je nezlučiteľná s významom tohto územia a svojimi ekologickými a prevádzkovými rizikami neprijateľná aj kvôli blízkosti husto obývaných častí mesta Košice.

 

29.07.2013, po viac ako polroku od podpisu hanebného memoranda sa porada primátora zaoberala „problematikou ... zaradenie problematiky vo veci blokácie ťažby U-Mo rudy v lokalite Jahodná - Kuríšková do pripravovaných a rozpracovaných zmien a doplnkov územného plánu HSA Košice“. Dospela ku nesprávnemu záveru, že požiadavky na nové ZaD podané v rámci prerokovania iných ZaD nemožno dodatočne vkladať do prebiehajúceho procesu prerokovania.

 

16.08.2013 a 23.08.2013 boli pripomienky občanov prerokované ako neopodstatnené...

 

16.09.2013 Od porady primátora (29.07.2013) do dnešného dňa, vraj so zreteľom na nedostatočný čas od júla do septembra nebolo možné zrealizovať ani samostatný proces zabezpečenia ZaD ÚPN HSA Košice pre rok 2013 v lokalite Jahodná – Kuríšková... Je trestuhodné, že proces zabezpečenia ZaD ÚPN HSA Košice pre rok 2013 v lokalite Jahodná – Kuríšková sa ani len nezačal. Primátor nedal pokyn na prípravu ZaD ÚPN HSA Košice pre rok 2013 v lokalite Jahodná – Kuríšková Namiesto toho je predložená informácia ...

Názov bodu je zavádzajúci. Správa k tomuto bodu neposkytuje žiaden navrhovaný postup k doplneniu zákazu ťažby a spracovania uránu do záväznej časti územného plánu. Zákaz ťažby v Územnom pláne je jedinou reálnou podmienkou uplatnenie kompetencie samosprávy na zabránenie ťažbe (aj vo fáze prieskumu). Dokonca pojem „zákaz ťažby“ sa v správe nespomína vôbec.... 

 

Vyhlásenie prieskumného územia , CHLÚ a dobývacieho priestoru je samozrejme v kompetencii Banského úradu. Nie je predmetom zmien a doplnkov územného plánu. Avšak podľa Banského zákona § 17 Určenie, zmeny a zrušenie chráneného ložiskového územia má obec postavenie účastníka so svojimi oprávneniami, podobne § 28 Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru... Vo svojich požiadavkách sa musí oprieť o svoj platný územný plán. V rámci záväznej časti územného plánu môže mesto ako orgán územného plánu stanoviť regulatívy zakazujúce banskú činnosti na území mesta.

 

Posledná veta informácie nedáva zmysel:

„Vypracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie - doplnenie regulatívov ÚPN HSA Košice so zameraním na reguláciu banskej činnosti ťažby a súvisiacich činností s cieľom v čo najkratšom čase zabezpečiť spracovanie návrhu regulatívov. „
 

Informácia nikoho k ničomu nezväzuje, neurčuje žiadne termíny, nedefinuje zodpovedných. Vytvára podmienky na ďalšie ťahanie času, priestor na to, aby sa ťažba a spracovanie uránu v Košiciach mohli nerušene pripravovať.

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
ZO SZOPK Košice 2013

V Košiciach, 16.09.2013