MESTO KOŠICE NECHCE ZAKÁZAŤ ŤAŽBU A SPRACOVANIE URÁNU V KOŠICIACH !

26.08.2013 15:04

(tlačová správa)

 

MESTO KOŠICE NECHCE ZAKÁZAŤ ŤAŽBU A SPRACOVANIE URÁNU V KOŠICIACH ! 

Vyplýva to z neochoty zaradiť zákaz ťažby do aktuálneho zadania zmien a doplnkov územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2013 (ZaD ÚPN HSA KE 2013) napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo (MZ) schválilo dve protiuránové uznesenia a primátor vydal nie jedno vyhlásenie o nesúhlase s ťažbou uránu. Zamietnutie tejto požiadavky sa nepodarilo 23 pripomienkujúcim občanom zvrátiť ani na opakovanom prerokovaní neprijatých pripomienok 23. augusta 2013.

Nepomohla ani skoršia výzva s rovnakým obsahom primátorovi Rašimu: https://uran-kosice.webnode.sk/news/zakaz-tazby-uranu-v-upn-hsa-kosice-2013/

Zarážajúce je, že predstavitelia mesta napriek protiuránovým prehláseniam potrebu tejto závažnej zmeny do objednávky obstarania zmien a doplnkov Územného plánu nezahrnuli.

Samotný fakt, že predmetné územie nebolo zaradené do súboru lokalít, ktoré sú predmetom návrhu ZaD ÚPN HSA Košice 2013 (objednávky mesta Košice), nie je dôvodom na to, aby ich obstarávateľ nezaradil dodatočne – na základe predložených pripomienok a zdôvodnenia.

Je závažnou chybou, že obstarávateľovi po našej pripomienke neboli poskytnuté odborným referátom dve platné uznesenia MZ, ktoré sa jasne odmietavo vyjadrili ku ťažbe uránu.Obsahom našej požiadavky na ZaD ÚPN HSA Košice 2013 nie je problematika funkčného využitia priestoru Čermeľ – Jahodná vo vzťahu k skúmaniu otvorenia dobývacieho priestoru, ale verejný záujem - zákaz ťažby a zákaz spracovania rádioaktívnych nerastov na území mesta Košice.

Nie je dôvod na odkladanie riešenia požiadavky verejnosti do budúcnosti (ako samostatný návrh zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice) – požiadavka je aktuálna a akútna.

Sú k dispozícii relevantné územnotechnické podklady.
Iné odborné podklady, preukazujúce dopad prípadného otvorenia dobývacieho priestoru na kvalitu prírody a krajiny rekreačného priestoru Čermeľ – Jahodná sú v tomto prípade irelevantné. Vôľa mesta bola vyjadrená volenými zástupcami (MZ dve uznesenia a primátor nie jedno vyhlásenie o nesúhlase s ťažbou uránu) aj občanmi.

Súvislosti s aktuálnou situáciou: 7. augusta minister ŽP Žiga vyhovel protestu generálnej prokuratúry a zrušil vlastné nezákonné rozhodnutie o „predĺžení prieskumného územia“. Očakáva sa preto buď žiadosť ťažobnej spoločnosti o dobývací priestor alebo obnovenie schvaľovania geologického prieskumu.

Ak dotknuté samosprávy (mesto Košice, 4 obce a KSK) dovtedy nebudú mať schválený zákaz ťažby vo svojej územno-plánovacej dokumentácii, dotknuté obce (3 mestské časti Košíc, 4 obce) a KSK budú síce účastníkmi týchto konaní, ale nebudú môcť uplatniť svoje kompetencie na zamedzenie prieskumu či ťažby.

Preto trváme na tom, aby uznesenia boli premietnuté do prebiehajúcej aktualizácie územného plánu.

V opačnom prípade musíme uznesenia MZ aj podporné protiuránové vyhlásenia primátora Rašiho považovať za bezvýznamné či dokonca za účelové, slúžiace iba na upokojenie verejnej mienky a povzbudenie ťažobnej spoločnosti. Odkladanie zákazu ťažby a zákaz spracovania rádioaktívnych nerastov do samostatného konania nahráva ťažobnej spoločnosti.

Zákaz ťažby a zákaz spracovania rádioaktívnych nerastov sa musí premietnuť do záväznej časti územného plánu HSA Košice.

Za pripomienkujúcich občanov tlačovú správu predkladá

ZO SZOPK Košice 2013

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

24.08.2013