Výzva ZO SZOPK Košice 2013 novému ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi

04.04.2016 20:53

SLOVENSKÝ ZVÄZ OCHRANCOV PRÍRODY A KRAJINY

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE 2013 (ZO SZOPK KOŠICE 2013)
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com

 

English version

Ing. Peter Žiga, PhD. – minister hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

 

V Košiciach, 4.4.2016

 

Vážený pán minister,

blahoželáme Vám k vymenovaniu do funkcie ministra hospodárstva SR a želáme Vám veľa úspechov v práci. Dúfame, že vzhľadom na Vaše predchádzajúce pôsobisko budete pri výkone svojej novej funkcie – na rozdiel od Vašich predchodcov v kresle – brať do úvahy aj vplyvy hospodárskych aktivít na životné prostredie dotknutých obyvateľov.

Pravdepodobne si spomeniete na niekoľko našich vzájomných stretnutí z minulosti, keď sme Vám ešte ako ministrovi životného prostredia tlmočili postoj prevažnej väčšiny občanov Košíc a okolia (potvrdený aj uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja), ktorí nesúhlasia s plánovanou ťažbou rádioaktívnych nerastov v rekreačnej lokalite Jahodná. Pri týchto stretnutiach ste nás ubezpečovali, že ani Vy s uvedenou ťažbou nesúhlasíte, čo ste viackrát vyhlásili i verejne – napríklad na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 15.4.2013, kde ste povedali:

Som zásadne proti ťažbe uránu v Košiciach a som pripravený podniknúť všetky dostupné kroky a využiť všetky dostupné možnosti, aby som ťažbe uránu na Jahodnej zabránil.

Bohužiaľ, Vaši predchodcovia v kresle ministra hospodárstva, počnúc exministrom T. Malatinským, jeho nástupcom P. Pavlisom, povereným ministrom hospodárstva P. Kažimírom až po posledného ministra V. Hudáka, si tento postoj dotknutých občanov neosvojili. Práve naopak – buď vyvíjali aktivity priamo smerujúce k podpore firiem usilujúcich o ťažbu a spracovanie uránu na Jahodnej (T. Malatinský podpísal so zainteresovanou kanadskou banskou firmou Memorandum o porozumení a spolupráci), ignorovali opakované výzvy občanov a samospráv na zastavenie takýchto aktivít alebo blokovali užitočné snahy samospráv, najmä mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, o vykonanie účinných opatrení zabraňujúcich ťažbe. Nesúhlasné stanoviská Ministerstva hospodárstva SR a jemu podriadeného Obvodného banského úradu v Košiciach znemožnili prijatie zmien územného plánu schválených uzneseniami zastupiteľstiev, ktoré zakotvujú v jeho záväznej časti neprípustnosť banskej činnosti v lokalite Jahodná-Kurišková resp. zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov na území Košického kraja.

            Vyššie uvedený proťažobný postoj ministerstva hospodárstva, symbolizovaný práve Malatinského memorandom a blokovaním zapracovania zákazu ťažby do územného plánu, vníma aj firma Ludovika Energy, ktorej predstavitelia sa o presadenie ťažby uránu na Jahodnej vytrvalo usilujú už od roku 2005. Od tejto snahy ich neodradila ani novela geologického zákona z r. 2014 – namiesto ukončenia aktivít na Jahodnej si v r. 2015 podali žiadosť o nové prieskumné územie i o nové geologické oprávnenie. To poukazuje na fakt, že danú legislatívnu zmenu nepovažujú za prekážku a na účinné zabránenie ťažbe uránu je nutné zo strany štátnych orgánov podniknúť ďalšie kroky.

            Ako nový minister hospodárstva a (súdiac podľa Vašich verejných vyhlásení) odporca ťažby uránu máte teraz jedinečnú príležitosť pomôcť občanom Vášho rodného mesta zbaviť sa uránovej hrozby. Aby sa tak stalo, je nevyhnutné vykonať minimálne nasledujúce kroky:

1.      Zabezpečiť, aby ministerstvo hospodárstva SR a jemu podriadené orgány s rozhodovacou právomocou – banské úrady – čo najskôr zmenili svoje nesúhlasné stanoviská blokujúce legitímnu snahu samospráv o zakotvenie zákazu ťažby rádioaktívnych nerastov do záväznej časti svojich územných plánov (tieto stanoviská sú pre samosprávy prekážkou plnenia zákonom určených úloh pri plánovaní svojho rozvoja).

Nevyhnutnosť zapracovať do územného plánu mesta zákaz ťažby uránu deklaroval aj Váš stranícky kolega a zároveň primátor mesta Košice Richard Raši, keď sa dňa 7.10.2014 podpísal pod verejné vyhlásenie v tomto znení:

Ako primátor budem za každých okolností proti ťažbe a spracovaniu uránu na Jahodnej alebo inde na území mesta Košice. Zasadím sa za zapracovanie explicitného zákazu ťažby a spracovania uránu do záväznej časti územného plánu mesta Košice.“

Záleží od Vás, či R. Rašimu umožníte jeho sľub voličom splniť.

2.      Zasadiť sa za odstúpenie ministerstva hospodárstva SR od Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a European Uranium Resources, podpísaného exministrom Malatinským, pretože jeho obsah je v rozpore nielen s viacerými strategickými dokumentmi (napr. Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 či Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2016-2022), ale najmä s ústavnými právami občanov (články 44 a 40 Ústavy SR).

V našom vzájomnom rozhovore na pôde Magistrátu mesta Košice dňa 9.1.2014 sme Vám navrhli, aby ste povedali svojmu vtedajšiemu ministerskému kolegovi Malatinskému, nech odstúpi od Memoranda, na čo ste reagovali slovami „To ho môžem vyzvať, môžeme ho aj spoločne vyzvať...“. Nevieme, či ste tak aj učinili. Faktom však zostáva, že T. Malatinský od memorandaneodstúpil – teraz máte možnosť toto škodlivé Malatinského memorandum zrušiť priamo Vy! Využite ju – občania Vášho rodného mesta to od Vás očakávajú.

 

S pozdravom,

 

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

ZO Košice 2013

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda

 

 

 

Prílohy:

1.      Kópia Memoranda

2.      Uznesenie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 15/2014

3.      Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 710/2013

4.         Verejný prísľub primátora mesta Košice z dňa 7.10.2014

 

Na vedomie:

1. Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. – predseda vlády SR

2. JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda Košického samosprávneho kraja

3. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice

4. médiá

 

English version