List šiestich starostov primátorovi mesta Košice vo veci účastníctva v konaní o predĺžení doby platnosti prieskumného územia

27.02.2015 10:31
Vážený pán
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Na MESTO KOŠICE
Došlo 25.02.2015
 
 
 
 
 
 
Košice, 23. februára 2015
 
 
Vážený pán primátor,
 
 
dňa 19. februára 2015 sa na pode mestskej časti Košice - Sever stretli zástupcovia
dotknutých obcí, Košického samosprávneho kraja i občianskych združení na spoločnom
rokovaní vo veci predlženia platnosti prieskumného územia Čermel' - lahodná U, Mo, Cu -
rudy. Spoločne konštatovali, že rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia SR boli
všetky dotknuté obce vylúčené z konania o predlžení doby platnosti prieskumného územia
a podl'a názoru všetkých zúčastnených im bolo takýmto postupom ministerstva v rozpore
s právnym poriadkom odňaté ich legitímne právo na dósledné, efektívne a účinné obhajovanie
a presadzovanie ich záujmov a záujmov obyvatel'ov, ktorých reprezentujú, v tomto konaní. Aj
z uvedeného dóvodu sú dotknuté obce pripravené voči rozhodnutiam Ministerstva životného
prostredia SR podat' opravný prostriedok a domáhat' sa naďalej postaveni a účastníka konania
pri rozhodovaní o predlžení doby platnosti prieskumného územia a to aj s poukazom na
skutočnosť, že žiadne ustanovenie platného právneho poriadku Slovenskej republiky
postavenie dotknutej obce ako účastníka konania nevylučuje.
 
Všetci zúčastnení zároveň vyslovili presvedčenie, že účastníkom konania by rozhodne
malo byť aj mesto Košice a to aj z dóvodu, že je nespome konaním o predlženie platnosti
prieskumného územia dotknuté aj ako vlastník rozhodujúcej časti pozemkov, na ktorých sa
prieskumné územie nachádza a rozhodnutie ministerstva vo veci predlženia doby platnosti
prieskumného konania móže mať na práva a právom chránené záujmy mesta nepochybne
priamy dopad.
 
Obraciame sa preto na Vás, vážený pán primátor, aby ste ako občanmi priamo volený
štatutámy zástupca mesta Košice, využili všetky dostupné právne prostriedky i Váhu svojej
autority na dóslednú ochranu záujmov obyvatel'ov mesta Košice, ktorých značná časť svojim
postojom už vel'akrát vyjadrila svoj nesúhlas s akýmikol'vek ďalšími aktivitami súvisiacimi s
ďalším prieskumom a prípadnou ťažbou, a vstúpili ako účastník do konania o predlžení doby
platnosti prieskumného územia Čermel' - Jahodná U, Mo, Cu - rudy a vo vzťahu k občanom
tak prejavili aj svoju zodpovednost' za účinné, efektívne i legitímne očakávané presadzovanie
a ochranu ich záujmov ako aj zodpovednosť za riadnu starostlivost' o majetok mesta.
 
 
 
S úctou
Marián Gaj
starosta MČ Košice - Sever
 
Ing. Iveta Šimková
starostka MČ Košice - Myslava
 
PhDr. Ing. Marcela Jokel'ová
starostka obce Nižný Klátov
 
Ondrej Jusko
starosta obce Vyšný Klátov
 
Ing. Jozef Petkač 
starosta obce Košická Belá 
 
Ján Serbin
starosta obce Baška