TLAČOVÁ SPRÁVA ,,NIE ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach - výzva poslancom Košického samosprávneho kraja,,

24.02.2013 22:36

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

NIE ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach - výzva poslancom Košického samosprávneho kraja

 

 

Košický samosprávny kraj (KSK) podporil najväčšiu environmentálnu petíciu, ktorú podpísalo viac ako 113.000 občanov Slovenska a podporilo 41 samospráv. Vďaka tejto petícii dosiahli samosprávy právo veta pri povoľovaní prieskumných území a dobývacích priestorov rádioaktívnych nerastov.

 

Žiadame, aby zastupiteľstvo KSK potvrdilo prijatím uznesenia nezmenený negatívny postoj k ťažbe uránu .

 

Žiadame KSK, aby uplatnil právo na prerušenie prebiehajúcich a nedopustenie pripravovaných povoľovacích konaní a aby zastupiteľstvo KSK na najbližšom rokovaní schválilo uznesením 50-ročné moratórium na ťažbu rádioaktívnych nerastov na území KSK.

 

Najväčšiu environmentálnu petíciu predstavitelia štátu zjavne ignorujú. Napríklad to dokazuje Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources Ltd. (EUU). 

 

Žiadame, aby KSK uznesením odmietol Memorandum o porozumení z 14.12.2012, uzavreté medzi Ministerstvom hospodárstva SR a EUU, lebo nezohľadňovalo odmietavé stanoviská KSK k ťažbe uránu v Košiciach.

 

Návrh novely Geologického zákona, ktorý je v pripomienkovom konaní, a snaha o revíziu Banského zákona ohrozuje právo samosprávy vstupovať do konaní o určení prieskumných území a dobývacích priestorov, oslabuje pozíciu obcí a samosprávnych krajov a v konečnom dôsledku aj občanov. 

 

Žiadame, aby poslanci KSK, najmä tí, ktorí sú aj poslancami NR SR v rozprave objasnili svoj postoj ku novele.

 

Zastupiteľstvo KSK žiadame, aby prijalo uznesenie protestujúce proti  okliešťovaniu kompetencií samosprávy.

 

Zároveň apelujeme na poslancov NR SR z KSK, aby v NR SR hlasovali o návrhu geologického zákona v súlade s potrebami kraja, miest a obcí a nepodporili oslabenie pozície obcí a samosprávnych krajov v konaniach smerujúcich k ťažbe rádioaktívnych nerastov

 

 

 

V Košiciach, 24. 2. 2013

 

Košice 2013, ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629

 

 

 

SAJTÓHÍR  
NEMet mondunk az urán feldolgozására Kassán –
felhívás a Kassai Önkormányzati Kerület képviselőihez
  
 A Kassai Önkormányzati Kerület (KÖK) támogatta a legnagyobb környezetvédelmi petíciót, amelyet több mint 113.000 szlovák állampolgár írt alá és 41 önkormányzat támogat! Ennek a beadványnak köszönhetően az önkormányzatok vétójogot szereztek a radioaktív ásványok kutatási területeinek és kitermelési térségeinek engedélyezésénél.
 
Követeljük, hogy a KÖK képviselő-testülete határozatban erősítse meg változatlan negatív viszonyulását az uránbányászathoz. 
 
Követeljük a KÖK-től, hogy érvényesítse jogát a folyamatban lévő és engedélyezési eljárás alatt álló tárgyalások felfüggesztésére és a KÖK képviselő-testülete gátolja ezt meg és a soron következő ülésén hagyjon jóvá egy határozatot, mely ötven éves moratóriumot fogad el a KÖK területén található radioaktív ásványok kitermelésére.
 
A legnagyobb környezetvédelmi beadványt az állam képviselői nyilvánvalóan ignorálják. Ezt bizonyítja például a Memorandum a megértésről a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma (SzK GM) és az European Uranium Resources Ltd. (EUU) között.
 
Követeljük a KÖK-től, hogy határozatban utasítsa vissza a 2012. december 14-én megkötött Memorandumot a megértésről az SzK GM és az EUU között, mert nem vette figyelembe a KÖK Kassára vonatkozó urántermeléssel kapcsolatos álláspontjait. 
 
 A Geológiai Törvény módosítására tett javaslat, mely jóváhagyási eljárás alatt áll és a Bányatörvény módosítása iránti igyekezet veszélyezteti az önkormányzat jogát, hogy részese legyen a kutatási területekre és kitermelési térségek meghatározására vonatkozó eljárásoknak, gyöngíti a települések és önkormányzati kerületek helyzetét és végeredményben a polgárokét is. 
 
Követeljük, hogy a KÖK képviselői, főleg azok, akik a szlovák törvényhozás tagjai is, a parlamenti vita alkalmával fejtsék ki saját egyértelmű álláspontjukat a törvénymódosításról.
 
A KÖK képviselő-testületét felszólítjuk, fogadjon el egy olyan határozatot, mely tiltakozik az önkormányzatok jogkörének megcsonkítása ellen. 
 
 Egyben apellálunk a szlovák törvényhozásban ülő KÖK-képviselőkre, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában a Geológiai Törvény javaslatáról szavazzanak a kerület, a városok és települések igényeivel összhangban és ne támogassák a települések és önkormányzati kerületek pozíciójának gyengítését a radioaktív ásványok kitermelésére irányuló eljárások vonatkozásában.
 
 
Kassán, 2013. február 24.
 
 Kassa 2013, A Szlovák Környezet- és Tájvédelmi Szövetség Alapszervezete 
 
 
 JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
 mobil:   +421 905 384171
 tel./fax: +421 55 6428629