DRUHÝ OTVORENÝ LIST MINISTROVI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PETROVI ŽIGOVI

01.01.2014 22:47

ANGLICKÁ VERZIA TU

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013

(SZOPK, ZO Košice 2013, Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, +421 905 384171spolok.kosice@gmail.com )

 

 

 

DRUHÝ OTVORENÝ LIST MINISTROVI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Ing. Peter Žiga, PhD. – minister

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

 

Vážený pán minister,

 

v súvislosti s blížiacim sa termínom rozhodnutia o odvolaní firmy Ludovika Energy proti zrušeniu predĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná Vám opätovne pripomíname náš apel, aby ste vo svojom rozhodovaní prihliadali na záujmy dotknutých občanov a na poslanie Vášho ministerstva - ochranu životného prostredia.

 

Momentálne stojíte pred dilemou, či svojím rozhodnutím v tejto otázke uprednostníte  samosprávy a ústavné právo ich obyvateľov na zdravé životné prostredie alebo parciálne podnikateľské záujmy súkromnej spoločnosti ohrozujúce kvalitu životného prostredia Košičanov. Buď vyhoviete právnym argumentom prokurátora, alebo – obávajúc sa pochybnej hrozby finančných kompenzácií – podľahnete nevyberanému nátlaku spoločnosti Ludovika Energy (ďalej LE). Sme presvedčení o tom, že ak rozhodnete o ďalšom pokračovaní prieskumu, občania Vášho rodného mesta a jeho okolia Vás budú vnímať ako predĺženú ruku uránových lobistov a o opaku ich už nepresvedčíte žiadnymi vyhláseniami. Napriek mnohým zavádzajúcim vyhláseniam uránovej firmy (a bohužiaľ aj niektorých predstaviteľov Vášho ministerstva) o tom, že prieskum nesúvisí s ťažbou a že LE je len prieskumnou firmou, ktorá ťažbu nikdy neplánovala, väčšine obyvateľov Košíc neunikol fakt, že geologický prieskum na Jahodnej sa realizuje len a len kvôli ťažbe a každý deň jeho pokračovania zároveň znamená ďalšie priblíženie ťažby uránu v blízkosti ich domovov. Touto cestou by sme Vás radi upozornili na skutočnosť, že súčasní konatelia LE (v tom čase ešte pod hlavičkou Kremnica Gold, a.s.) už dávnejšie – hoci bez úspechu – podali žiadosť o určenie dobývacieho priestoru, teda o ťažbu, v lokalite Jahodná (viď prílohu Rozhodnutie Obvodného banského úradu Košice č. 24-44/2008 a ďalšie dokumenty).

 

Na margo hrozieb vymáhania finančných náhrad LE od štátu, poznamenávame:

·        Považujeme za neprípustné, aby Ministerstvo svoj už zverejnený právny názor a rozhodnutie zmenilo pod vonkajším tlakom akejkoľvek hrozby.

·        V súlade s geologickým zákonom Ministerstvo požiadalo dotknuté samosprávy o stanoviská k pokračovaniu geologického prieskumu, čím im priznalo štatút účastníka konania. Očakávame preto, že tieto stanoviská budú rozhodujúce pri rozhodovaní o predĺžení resp. zrušení prieskumného územia.

·        Disponujeme nezávislou právnou analýzou, ktorá LE nedáva šancu na úspešné vymáhanie výdavkov vynaložených na geologický prieskum ani na vymáhanie ušlého zisku údajne „rádovo niekoľko stomiliónov eur“ za údajné „zmarenie investície“.

·        Taktiež disponujeme vyjadrením generálneho riaditeľa LE Bartalského pre TASR o podnikateľskom riziku spoločností vykonávajúcich geologický prieskum (citát): „V prípade neúspechu im nikto finančné prostriedky nevráti“. Aj to dokazuje, že hrozby LE sú účelovým zastrašovaním.

 

Nesúhlas dotknutých samospráv a občanov s pokračovaním prieskumu znížil nielen právnu, ale aj morálnu pozíciu LE. Je chvályhodné, že samosprávy po váhaní nakoniec využili kompetenciu danú geologickým zákonom a na impulz Ministerstva prevzali časť zodpovednosti za ukončenie prieskumu. Pre Vás tým vytvorili momentálne najvhodnejšiu príležitosť zotrvať na zrušení prieskumu a potvrdiť pozíciu protiuránového ministra, ktorú ste tak dôrazne deklarovali na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 15.4.2013. Ak, naopak, dovolíte spoločnosti LE ukončenie prieskumu, odovzdanie záverečnej správy a opätovné požiadanie o dobývací priestor, spomenutá právna analýza sa stane nepoužiteľnou a právnu prevahu na povolenie ťažby i na prípadné vymáhanie odškodného získa protistrana!

Medzi novými skutočnosťami dokazujúcimi, že samosprávy so svojím odmietavým postojom k ťažbe uránu už necúvnu je aj odmietnutie Memoranda ministra hospodárstva – mesto Košice sa uznesením Mestského zastupiteľstva zo 16.12.2013 odmietlo podriadiť Memorandu o porozumení a spolupráci medzi ministerstvom hospodárstva a firmou European Uranium Resources (materskou firmou LE). Je to signál pre ministerstvo životného prostredia aj ministerstvo hospodárstva, že pokračovanie prieskumu by vyvolalo kompetenčné a legislatívne konflikty.

 

Náš otvorený list z 27. augusta 2013, v ktorom sme citovali Vaše vyhlásenie "Urobím všetko preto, aby som ťažbe uránu na Jahodnej zabránil", je stále aktuálny: https://uran-kosice.webnode.sk/news/otvoreny-list-ministrovi-zivotneho-prostredia-petrovi-zigovi/ – opätovne Vám pripomíname, že práve teraz máte príležitosť premeniť Vaše protiuránové vyhlásenia na činy! Nezabúdajte na prvoradé poslanie rezortu, ktorý riadite – je ním ochrana životného prostredia! Ak nevyužijete svoju pozíciu kompetentného ministra teraz a štafetu prípravy k ťažbe odovzdáte ministrovi Malatinskému, už môže byť neskoro – alebo snáď veríte tomu, že prípravy na ťažbu zastaví človek, ktorý sa v Memorande o porozumení s uránovou firmou o.i. podpísal pod vetu "Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces"?

 

 

V mene občanov odmietajúcich ťažbu a spracovanie uránu v Košiciach

SZOPK, ZO Košice 2013

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský – predseda

Ing. Martin Ondera, PhD.

Ing. Karol Labaš

 

V Košiciach, 1. 1. 2014

 

 

Prijatie mailu prosíme potvrdiť obratom.

 

Prílohy:

1 Rozhodnutie OBU v Košiciach o zastavení konania zo dňa 10. 1. 2008

2 Výpis z OR SR Kremnica Gold 2005

3 Výpis z OR SR Ludovika Energy 2013

 

 

Na vedomie:

1. výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

2. médiá

 

Informácia pre médiá:

Prehľad o doterajších aktivitách proti ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach získate

na https://uran-kosice.webnode.sk/

 

 

ANGLICKÁ VERZIA TU 

 

 

***********************************************************************************

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.