Ďalší pokus o obnovenie uránového prieskumu na Jahodnej odrazený

16.11.2016 16:27

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

základná organizácia Košice 2013 (SZOPK ZO Košice 2013)
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com

 

Občania a samosprávy spoločnými silami odrazili ďalší pokus o obnovenie uránového prieskumu na Jahodnej
 

(tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013)

 

Ministerstvo životného prostredia - po viac než roku a pol od jeho podania - konečne zamietlo návrh Ludoviky Energy na určenie nového prieskumného územia v lokalite Jahodná-Kurišková. Hoci zahŕňalo celú plochu chráneného ložiskového územia uránových rúd, nové prieskumné územie (so zavádzajúcim názvom "Kamenné") bolo formálne deklarované na prieskum tzv. vzácnych zemín. Takýmto postupom sa Ludovika snažila obísť ustanovenie geologického zákona zakotvujúce účasť dotknutých samospráv v konaniach týkajúcich sa prieskumu rádioaktívnych nerastov. Ministerstvo (konkrétne jeho odbor štátnej geologickej správy) tejto snahe uránovej firmy, bohužiaľ, spočiatku aktívne napomáhalo - dotknuté obce do konania neprizvalo a tie, ktoré sa prihlásili samé (Košická Belá a MČ Košice-Sever), vylúčilo. Naviac, prerušením konania na takmer jeden rok, ministerstvo umožnilo Ludovike doplniť svoj neúplný návrh odovzdaním chýbajúcich záverečných správ, hoci v súlade s geologickým zákonom ho mohlo zamietnuť už v roku 2015.

 

Až na základe podaných odvolaní obcí a následného rozhodnutia rozkladovej komisie ministra boli samosprávy do konania vrátené a jednomyseľne vyslovili zásadný nesúhlas s určením ďalšieho prieskumného územia na Jahodnej (predchádzajúce prieskumné územie stratilo platnosť 19.4.2015 a firma sa kvôli nemu s ministerstvom súdi – jej žalobu Krajský súd v Bratislave 9.6.2016 v prvom stupni zamietol, Ludovika sa odvolala). Nesúhlasné stanoviská ministerstvu zaslali aj mesto Košice, ktoré sa do konania prihlásilo neskôr (po výzve ZO SZOPK Košice 2013), a Košický samosprávny kraj, ktorý bol do konania napokon tiež prizvaný (v zmysle ustanovení geologického zákona a rozhodnutia rozkladovej komisie). O účasť v konaní sa na základe Aarhuského dohovoru usilovala aj naša ZO SZOPK Košice 2013, ministerstvo nám však postavenie účastníka konania nepriznalo.

 

Kľúčovým faktorom, vďaka ktorému sa podarilo zabrániť ďalšiemu nežiadúcemu uránovému prieskumu na Jahodnej a kvôli ktorému bolo MŽP donútené návrh Ludoviky zamietnuť, bol práve nesúhlas dotknutých samospráv. Dôležité boli tiež strategické rozvojové dokumenty – PHSR KSK 2016-2022 a PRM Košice 2015-2020 (2025) – do ktorých boli aj vďaka návrhom ZO SZOPK Košice 2013 zakomponované niektoré ciele a priority týkajúce sa ochrany životného prostredia a zdravia občanov pred nežiadúcou banskou činnosťou a s ňou súvisiacimi aktivitami.

 

V mene všetkých občanov Košíc a okolia, ktorí sú proti ťažbe a spracovaniu uránu v blízkosti svojich domovov, preto ďakujeme všetkým predstaviteľom samospráv, ktorí prispeli k tomuto spoločnému úspechu.

 

Zároveň si ich dovoľujeme požiadať, aby aj v budúcnosti stáli na strane svojich občanov – zamietnutím aktuálneho návrhu uránovej firmy sa totiž, žiaľ, kauza uránu na Jahodnej stále nekončí. Rozhodnutie ministerstva zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a Ludovika sa voči nemu môže odvolať, naviac stále prebieha súdny spor týkajúci sa predchádzajúceho prieskumného územia a doterajšie skúsenosti naznačujú, že uránová firma sa napriek zásadnému a jednoznačnému odporu Košičanov, ktorý trvá nepretržite už od roku 2005, stále znova a znova pokúša ťažbu na Jahodnej presadiť.
 

 

Košice, 16. 11. 2016

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
predseda SZOPK ZO Košice 2013

 

 

 

Nájdete nás aj na facebooku  TU