ĎAKUJEME

04.04.2013 22:52

ZDRAVIE ALEBO URÁN - KOŠIČANIA VOLIA ZDRAVIE

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli aj druhýkrát povedať NIE URÁNU ! miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice-Sever. 
Presvedčili sme sa, že to 
bolo potrebné - zmobilizovala sa aj protistrana.
Poslanci jednohlasne prijali nasledujúce 3-bodové uznesenie (ďakujeme) : 


1. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sever NESÚHLASI s geologickým prieskumom a prípadnou ťažbou uránu v lokalite Jahodná-Kuríšková k. ú. Kamenné a odmieta všetky aktivity, ktoré by mohli smerovať k banskej činnosti v uvedenej lokalite a tým k poškodzovaniu životného prostredia a ohrozenia zdravia obyvateľov MČ Košice-Sever.

2. Žiada starostu MČ Košice-Sever, aby bezodkladne informoval poslancov i obyvateľov MČ Košice-Sever o všetkých skutočnostiach, súvisiacich s výsledkami geologického prieskumu a iných aktivít smerujúcich k získaniu povolenia na geologický prieskum respektíve ťažby uránu v uvedenej lokalite.

3. Žiada starostu MČ Košice-Sever, aby v mene mestskej časti podal podnet na Ministerstvo ŽP SR na preskúmanie rozhodnutia o pokračovaní geologického prieskumu v lokalite Jahodná-Kurišková.

 

 

Za zmienku stojí aj vystúpenie prednostu MČ Košice-Sever, ktorý tentokrát ako občan z pozície člena správnej rady OZ Pre Košice-Sever povedal:

„Okrem iného Vás informujeme o skutočnosti, že bez ohľadu na výsledky rokovania dnešného miestneho zastupiteľstva a z neho plynúcich ďalších krokov aktivít či nekonania MČ Košice-Sever sa OZ Pre Košice-Sever, cítiac občiansku zodpovednosť smerom k budúcnosti a rešpektujúc a ctiac si princípy právneho štátu vyjadrené v ústave SR obracia na Generálnu prokuratúru SR s podnetom na preskúmanie zákonnosti postupu MŽP pri vydávaní rozhodnutia o predĺžení platnosti prieskumného územia v lokalite Kurišková s cieľom dosiahnuť zmenu tohto rozhodnutia a umožniť tak všetkým, ktorým právny poriadok priznáva postavenie účastníkov konania, vyjadriť sa k týmto skutočnostiam, pretože sa domnievame, že toto právo im bolo odňaté.“


ZDRAVIE ALEBO URÁN - KOŠIČANIA VOLIA ZDRAVIE

 

 

Urán Košice STOP na facebooku